Nyhetsartikkel

Kirurgi ved isjias

Lumbal radikulopati er karakterisert ved utstrålende smerter med eller uten motorisk svakhet eller sensoriske forstyrrelser. I en systematisk oversikt sammenlignet man kirurgi versus ikke-kirurgi.

Temaside om Korona

Prevalens av symptomatisk lumbalprolaps er ca. 1-5 prosent og omfatter 10 prosent av dem med ryggsmerter. Isjias er vanligst i alderen 30-50 år, maksimal insidens forekommer i aldersgruppen 40-45 år, og tilstanden debuterer gjerne 5-10 år senere enn lumbago. Som oftest opptrer et prolaps mellom L4/L5 eller L5/S1, og affiserer da henholdsvis nerverot L5 og S1.

Tidligere studier har vist at resultatene av kirurgisk behandling ikke overgår resultatene av konservativ behandling på lang sikt, men kan muligens få pasienter med uttalte smerter hurtigere i gang.

Formålet med denne systematiske oversikten var å vurdere effekten, sikkerheten og kostnadene med kirurgi versus ikke-kirurgisk håndtering av symptomatisk lumbal radikulopati hos voksne1.

Forskerne fant syv studier (n = 1158) som tilfredsstilte inklusjonskriteriene - randomiserte, kontrollerte studier. Kirurgi reduserte utstrålende smerter til bena med fra 6 til 26 poeng mer enn ikke-kirurgiske pasienter målt på en visuell skala fra 0 til 100 poeng det første halvåret etter operasjonen. Etter ett år var det ingen forskjell mellom gruppene. Resultatene var litt blandet for funksjon og uførhet det første halvåret. Forbedringer i livskvalitet, nevrologiske symptomer og tid til gjenopptaking av arbeid var de samme for de to gruppene. Det var ingen dødsfall ved kirurgi og få bivirkninger eller komplikasjoner. Insidensen av reoperasjoner var fra 0 til 10 prosent. Gjennomsnittlig kostnad per kvalitetsjusterte leveår lå på mellom 50.000 til vel 80.000 doller for kirurgi sammenlignet med ikke-kirurgi.

Kvaliteten på studiene ble bedømt som lav til svært lav. Sammenlignet med ikke-kirurgiske intervensjoner, reduserer sannsynligvis kirurgi smerte og bedrer funksjon på kort sikt, men forskjellene forsvinner over tid. Selv om kirurgi synes å være en trygg intervensjon, så er det også et økonomisk aspekt som fra et samfunnsmedisinsk perspektiv bør regnes med.

Kilder

Referanser

  1. Clark R, Weber RP, Kahwati L Surgical Management of Lumbar Radiculopathy: a Systematic Review. J Gen Intern Med. 2019 Nov 11.