Informasjon

Klinisk diagnose av pneumoni

De fleste diagnoserte tilfeller av lungebetennelse, pneumoni, stilles i allmennpraksis på grunnlag av sykehistorien og funn ved lungeundersøkelsen. Hvor sikker er denne diagnosen sammenlignet med røntgendiagnosen?

Bakgrunn

Pneumoni, lungebetennelse, diagnostiseres og behandles i allmennpraksis ofte på klinisk grunnlag alene. I den aktuelle studien var formålet å fastslå den diagnostiske nøyaktigheten av klinisk bedømmelse basert på symptomer, tegn og kliniske funn til å påvise røntgenologisk pneumoni hos pasienter som presenterer seg med akutt hoste i allmennpraksis1.

Materiale og metode

Hos 2810 europeiske pasienter med akutt hoste registrerte allmennlegene om de mente det forelå pneumoni eller ikke umiddelbart etter å ha tatt opp sykehistorien og gjennomført den fysiske undersøkelsen. Røntgen av lungene ble gjennomført innen 1 uke av lokale radiologer som var blindet i forhold til pasientkarakteristika.

Resultater

140 pasienter hadde radiologisk pneumoni (5%), hvorav 41 (29%) hadde fått denne diagnosen også som sin kliniske diagnose (sensitivitet). 31 (1%) pasienter hadde en klinisk pneumonidiagnose som ikke ble bekreftet med røntgen (n=2670). Blant pasienter som legen klinisk mistenkte å ha pneumoni, ble 57% diagnostisert med radiografisk pneumoni (positiv prediktiv verdi). Negativ prediktiv verdi, sensitivitet og spesifisitet av allmennlegens kliniske vurdering var henholdsvis 96%, 29% og 99%.

Sammenlignet med pasienter med en klinisk pneumonidiagnose så var det færre alvorlige symptomer blant pasienter med radiologisk pneumoni som ikke var klinisk mistenkt på forhånd (p<0.05).

Konklusjon

De prediktive verdiene av allmennlegens kliniske vurdering, særlig den høye negative prediktive verdien, er nyttig i rutinemessig praksis. Likevel, de fleste tilfeller med radiologisk pneumoni var ikke mistenkt ut fra klinikken. Det er derfor et behov for å styrke diagnostikken av klinisk pneumoni i allmennpraksis.

En innvending mot studien er at det kunne gå inntil 1 uke fra allmennlegen gjorde sin vurdering til røntgen ble tatt. I løpet av denne uken kunne tilstanden både gå tilbake eller den kunne forverres.

Kilder

Referanser

  1. van Vugt SF, Verheij TJ, de Jong PA, et al. Diagnosing pneumonia in patients with acute cough: clinical judgment compared to chest radiography. Eur Respir J 2013 Oct;42(4):1076-82.