Nyhetsartikkel

Kløe hos eldre pasienter

Kronisk kløe forekommer særlig blant eldre mennesker. Årsakene er mange, men ofte ukjente. Nye patofysiologiske mekanismer har blitt kjent de siste årene og behandlingsalternativene er mange.

Kunnskapen om de underliggende mekanismene ved kronisk kløe har økt og tallrike kløereseptorer er blitt oppdaget det siste tiåret. Generelt kan kløe klassifiseres klinisk i seks typer1:

 • Kløe forårsaket av systemiske sykdommer
  • Eks. kronisk nyresykdom, hepatobiliær sykdom, tyreoideasykdom, polycytemia vera, jernmangelanemi, Hodgkins lymfom, medikamentindusert kløe
 • Kløe forårsaket av hudsykdommer
  • Eks. tørr hud, irritant og allergisk kontaktdermatitt, seboroisk dermatitt, atopisk dermatitt, psoriasis, urtikaria, nummulært eksem
 • Nevropatisk kløe
 • Psykogen kløe
 • Kløe med flere faktorer
 • Kløe av ukjente årsaker

Senil kløe kan defineres som en kronisk kløe av ukjent opprinnelse hos eldre mennesker. Kløe forekommer både med og uten hudlesjoner og kan i betydelig grad påvirke livskvaliteten og føre til alvorlig depresjon2.

En oversiktsartikkel i Journal of Allergy and Clinical Immunology3 beskriver de basale mekanismene ved kløe og hvordan interaksjoner mellom nevroimmune systemer utløser kløe. Artikkelen er kommentert i Practice Update4.

Vi vet nå at type 2 cytokiner som IL13, IL4 og IL31 (kløe cytokinet5) finnes i nervefibre. Det gjør det mulig å forstå hvorfor biologiske medisiner rettet mot disse cytokinene samt små molekyler som JAK/STAT-hemmere er så effektive til å behandle kronisk kløe og virker før de påvirker utslettene. Et annet viktig aspekt ved kronisk kløe er nevrale sensibiliseringsfenomener som er vanlige hos mange pasienter. Dette gjør oss i stand til å forstå at behandling rettet mot det nevrale systemet både perifert og sentralt kan redusere kløe av forskjellige typer.

Aldring påvirker immunsystemet, hudbarrierefunksjonen og nervesystemet, noe som fører til økt forekomst av kløe hos eldre pasienter. Det finnes en rekke ulike årsaker og behandlingsalternativer for kløe i den eldre befolkningen. I artikkelen påpeker forfatterne at det kan være aktuelt å gjøre en fullstendig blodtelling med differensialtelling, ta leverfunksjonsprøver, måle tyreoideastimulerende hormon og andre metabolske markører. Legen bør vurdere å sjekke røntgenbilder av thorax for lymfadenopati, sjekke hepatitt B- og C-serologier, eventuelt ta hiv-tester, måle antistoffer ved mistanke om bulløs pemfigoid, undersøke avføring for egg og parasitter, og gjøre serumproteinelektroforese og immunelektroforese.

Ulike lokale og systemiske behandlinger kan være aktuelle1

 • Lokale midler
  • Fuktiggjørende midler, kortikosteroider, kalsineurinhemmere, capsaicin
 • Systemiske midler
  • H1-antihistaminer, immunmodulerende midler (cyklosporin, azatioprin, metotrexat, mykofenolat, dapson), biologiske midler (Janus kinase hemmere, fosfodiesterase-4 hemmere, dupilumab, nemolizumab, omalizumab, nevrokinin-1 reseptor antagonister), gabapentin og pregabalin
  • Opiat agonister og antagonister, antidepressiva
 • Ultrafiolett fototerapi

Som det fremgår, mange nye medisiner er utviklet mot kløe og kan være nyttige hvis de brukes riktig i henhold til den spesifikke tilstanden som foreligger.

Kilder

Referanser

 1. Chung BY, Um JY, Kim JC, Kang SY, Park CW, Kim HO. Pathophysiology and Treatment of Pruritus in Elderly. Int J Mol Sci. 2020;22(1):174. Published 2020 Dec 26. doi:10.3390/ijms22010174 DOI
 2. Silverberg J.I., Hinami K., Trick W.E., Cella D. Itch in the general internal medicine setting: A cross-sectional study of prevalence and quality-of life effects. Am. J. Clin. Dermatol. 2016;17:681–690. doi: 10.1007/s40257-016-0215-3.
 3. Misery L, Pierre O, Le Gall-Ianotto C, et al. Basic mechanisms of itch. J Allergy Clin Immunol. 2023;152(1):11-23. doi:10.1016/j.jaci.2023.05.004 DOI
 4. Yosipovitch G. Commentary. Origin, Diagnostics, Management of Itch in Elderly Patients. Practice Update. Published July 17, 2023. www.practiceupdate.com
 5. Datsi A, Steinhoff M, Ahmad F, Alam M, Buddenkotte J. Interleukin-31: The "itchy" cytokine in inflammation and therapy. Allergy. 2021;76(10):2982-2997. doi:10.1111/all.14791 DOI