Nyhetsartikkel

Klopidogrel versus aspirin

En metaanalyse som sammenlignet den sekundærforebyggende effekten av P2Y12-hemmere med aspirin, viste bedre resultater med P2Y12, særlig hos pasienter med akutt koronarsykdom

Medscape Medical News rapporterer om en metaanalyse presentert på den europeiske kardiologikongressen i Barcelona (European Society of Cardiology (ESC) Congress 2022)1-2. Metaanalysen som var basert på syv randomiserte, kontrollerte studier, inkluderte 24 325 pasienter og viste at behandling med P2Y12-hemmer reduserte risikoen for iskemiske hendelser, spesielt hjerteinfarkt, sammenlignet med aspirin, uten at det forelå økt blødningsrisiko.

Relativ risiko for summen av kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og hjerneslag ble redusert med 12 prosent blant pasienter som fikk P2Y12-hemmer, sammenlignet med aspirin. Forskjellen i forekomst av utfallsmålene var 5.5 versus 6.3 prosent, hazard ratio 0,88, 95% KI 0.79-0.97. "Number neede to treat", NNT, som trengtes for å forhindre ett uønsket utfall, var 123 pasienter.

Hovedeffekten skrev seg fra en 23 prosent relativ risikoreduksjon for hjerteinfarkt. Insidensen av hjerneslag var også lavere med P2Y12-hemmer, men ikke signifikant lavere. Median behandlingstid var 557 dager.

Den totale risikoen for større blødninger var ikke signifikant forskjellig, men gastrointestinal blødning og hemorragisk hjerneslag forekom sjeldnere hos pasienter som fikk en P2Y12-hemmer i stedet for aspirin monoterapi.

Basert på disse resultatene uttaler lederen for studien, Marco Valgimigli fra Sveits, at det kan være aktuelt å anbefale langtids monoterapi med P2Y12-hemmer i sekundærforebyggingen av pasienter med koronar arteriesykdom. I en kommentar til studien anføres det imidlertid at forskjellen i effekt ikke er så stor at en bør slutte å bruke aspirin, men at det er åpenbare fordeler med P2Y12-hemmere.

Klopidogrel var den P2Y12-hemmeren som ble brukt av de fleste pasientene som inngikk i analysen (klopidogrel 62%, tikagrelor 38%). Så kan vi spørre oss selv, er denne gevinsten i relativ risiko verdt prisen? Klopidogrel koster fem ganger så mye som acetylsalisylsyre/Albyl-E.

Aspirin er fortsatt hjørnestenen i sekundærforebyggingen av koronar hjertesykdom, men tillegg av P2Y12-hemmer til aspirin har blitt den nye standarden for høyrisikopasienter - ved akutt koronarsyndrom og blant de som får utført perkutan koronar intervensjon (PCI). Aspirin anbefales som førstevalg etter stans av den initiale doble blodplatehemmingen.

Kilder

Referanser

  1. Hughes S. PANTHER: Should Clopidogrel Become the 'New Aspirin' in CAD? Medscape Medical News, September 01, 2022. www.medscape.com
  2. European Society of Cardiology (ESC) Congress 2022. www.medscape.com