Nyhetsartikkel

Koloskopi vs fekal immunokjemisk testing ved kolorektal screening

Screening for kolorektal kreft gjøres med koloskopi eller avføringsbaserte tester. Det er lite dokumentasjon fra randomiserte studier som viser at primær koloskopi reduserer mortaliteten av kolorektal kreft.

Helsedirektoratet innførte et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft fra høsten 2021. I oppstartsfasen anbefales fekalt immunokjemisk test annethvert år fra fylte 55 år og i ti år. Når kapasiteten er tilstrekkelig, planlegges en gradvis overgang til koloskopi som tilbys én gang ved 55 års alder.

Screening bygger på det faktum at kolorektal kreft nesten alltid starter med godartede polypper (adenomer) som forutgår utviklingen av kolorektal kreft med flere år, og at fjerning av polyppene reduserer risikoen for kreft

Den aktuelle randomiserte, kontrollerte studien fra Sverige er publisert i The Lancet Gastroenterology & Hepatology1. Innbyggere som fylte 60 år ble randomisert til én koloskopi eller to runder med fekal immunokjemisk testing med 2 års mellomrom eller en kontrollgruppe uten intervensjon. De primære endepunktene var kolorektal mortalitet og kolorektal insidens. Artikkelen er en foreløpig rapport fra perioden 2014 til 2020. Analysene ble utført etter prinsippet intention-to-screen populasjon, definert som alle individer som ble randomisert til de respektive studiegruppene.

I løpet av de vel 6 årene ble 278 280 personer inkludert i studien; 31 140 ble randomisert til koloskopi, 60 300 til fekal immunokjemisk testing og 186 840 til kontrollgruppen. 10 679, eller 35 prosent, av de som ble invitert til koloskopi, deltok. 33 383, eller 56 prosent, av de som ble invitert til fekal immunokjemisk testing, deltok.

I intention-to-screen analysen ble kolorektal kreft påvist hos 49 (0,16%) av 31 140 personer i koloskopigruppen mot 121 (0,20%) av 60 300 i den fekale immunokjemiske testgruppen (relativ risiko, RR 0,78, 95% KI 0,56–1,09). Avanserte adenomer ble påvist hos 637 (2·05%) personer i koloskopigruppen og hos 968 (1·61%) i den fekale immunokjemiske testgruppen (RR 1·27, 95% KI 1·15–1·41). Koloskopi påviste flere høyresidige avanserte adenomer enn fekal immunkjemisk testing. Det var to perforasjoner og 15 store blødninger ved 16 555 koloskopier. Ingen intervensjonsrelaterte dødsfall skjedde.

Forfatterne konkluderer at det diagnostiske utbyttet og det lave antallet uønskede hendelser indikerer at opplegget fra denne studien, både for engangskoloskopi og avføringsimmunokjemisk test screening, kan overføres til en populasjonsbasert screeningtjeneste dersom en gevinst i sykdomsspesifikk dødelighet senere blir dokumentert.

Kilder

Referanser

  1. Forsberg A, Westerberg M, Metcalfe C, et al. Once-only colonoscopy or two rounds of faecal immunochemical testing 2 years apart for colorectal cancer screening (SCREESCO): preliminary report of a randomised controlled trial published online ahead of print, 2022 Mar 14. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022;S2468-1253(21)00473-8. doi:10.1016/S2468-1253(21)00473-8 DOI