Nyhetsartikkel

Kombinasjonsbehandling: ACE-hemmer og A-II-blokker

ACE-hemmere og A-II-blokkere påvirker begge kroppens renin-angiotensin system som er viktig i kroppens blodtrykksregulering. Hvilken effekt har det å kombinere disse to legemidlene?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Både ACE-hemmere og angiotensin reseptor blokkere (A-II-blokker) påvirker kroppens renin-angiotensin system. Det er i eksperimentelle studier vist at det kan være en synergistisk effekt av de to legemidlene brukt i kombinasjon i behandlingen av hypertensjon. En slik dobbel-blokade skulle ha både en kardioprotektiv og en nefroprotektiv effekt. Mange pasienter får foreskrevet slik dobbel-blokade. Langtidseffektene og -sikkerheten er imidlertid utilfredsstillende dokumentert.

I denne studien sammenlignet forskerne effekten av dobbel-blokade av renin-angiotensin systemet med monoterapi1.

Renin-angiotensin systemet

Renin er et enzym som produseres i nyrene og som virker på plasmaproteinet angiotensinogen, et globulin, slik at det frigis et peptid med 10 aminosyrer, angiotensin I. Dette peptidet er en svak vasokonstriktor. Få sekunder til minutter etter utslipp av angiotensin I splittes det fra to aminosyrer, og det dannes et peptid med 8-aminosyrer, angiotensin II. Denne omdanningen skjer nesten i sin helhet i lungene når blodet strømmer gjennom de små karene i lungene, en prosess som katalyseres av "angiotensin converting enzyme". Enzymet finnes i endotelet i lungekarene.

Angiotensin II er en ekstremt kraftfull vasokonstriktor. Peptidet brytes imidlertid raskt ned, i løpet av 1-2 minutter, av ulike enzymer som kalles angiotensinaser.

ACE-hemmerne reduserer omdanningen av angiotensin I til angiotensin II. A-II-blokkerne hindrer angiotensin II å virke.

Metode og materiale

Studien var en systematisk oversikt basert på meta-analyse. Inkluderte originalstudier var randomiserte, kontrollerte studier som rapporterte langtidseffekter og sikkerhetsdata. Analysene var stratifisert slik at en fikk separate resultater for pasienter med hjertesvikt og uten hjertesvikt.

Totalt 33 randomiserte, kontrollerte studier med 68.405 pasienter med gjennomsnittsalder 61 år og der 71% var menn, ble inkludert i meta-analysen.

Resultater

Dobbel-blokade av renin-angiotensin systemet ga ingen signifikant gunstig effekt vedrørende død av alle årsaker (relativ risiko 0,97, CI 0,89-1,06) eller kardiovaskulær mortalitet (RR 0,96, CI 0,88-1,05) sammenlignet med monoterapi. Sammenlignet med monoterapi ga dobbel-blokade en 18% reduksjon i antall sykehusinnleggelser for hjertesvikt (RR 0,82, CI 0,74-0,92). Derimot når det gjaldt bivirkninger, medførte dobbel-blokade enn 55% økning i risikoen for hyperkalemi (p<0,001), en 66% økning i risikoen for hypotensjon (p<0,001), en 41% økning i risikoen for nyresvikt (p=0,01) og en 27% økning i risikoen for seponering på grunn av bivirkninger (p<0,001).

Effekter og sikkerhetsresultater var konsistente i de to kohortene med og uten hjertesvikt, med unntak av totalmortalitet, som var høyere i kohorten uten hjertesvikt (p=0,04), og nyresvikt som var signifikant høyere i kohorten med hjertesvikt.

Konklusjon

Selv om dobbel-blokade av renin-angiotensin systemet kan ha gunstige effekter på visse surrogat-endepunkter, så reduseres ikke mortaliteten samt at det er økt risiko for bivirkninger som hyperkalemi, hypotensjon og nyresvikt sammenlignet med monoterapi. Risk vs benefit ratio taler imot bruk av dobbel-blokade i følge denne studien.

Resultatet er kanskje ikke så uventet. Begge legemidlene virker på det samme reguleringssystemet av kroppens blodtrykk, og det virker lite sannsynlig at en slik dobbel blokade skulle gi potensert effekt.

Kilder

Referanser

  1. Makani, H, Bangalore S, Desouza KA, et al. Efficacy and safety of dual blockade of the renin-angiotensin system: meta-analysis of randomised trials. BMJ 2013; 346 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f360.