Nyhetsartikkel

Koronar restenose - hvilken metode bør velges for revaskularisering?

Ballongdilatasjon og stenting av koronarstenose har vært den foretrukne metoden ved koronar angioplastikk. En ny metode har fått økende anvendelse de senere årene, drug-coated balloons.

Selv om medikamentfrigjørende stenter (drug-eluting stents) er den foretrukne intervensjonen ved koronar arteriesykdom, så representerer medikamentdekkede ballonger (drug-coated balloons) en ny alternativ terapeutisk  strategi ved revaskularisering av koronarstenoser1-2.

Drug-eluting stents medfører risiko over tid for restenose3. Insidensen av in-stent restenose og behovet for gjentatt revaskularisering forekommer med en insidens på 1–2 prosent per år4. Derfor har drug-coated balloons blitt attraktive fordi de etterlater seg ikke noe fremmedlegeme i koronarterien etter at intervensjonen er over, noe en antar er disponerende for restenose5.

Effekten av drug-coated balloons er basert på rask og homogen overføring av antiproliferative legemidler (det foretrukne midlet er paklitaksel) inn i karveggen under oppblåsing av en enkelt ballong ved hjelp av en lipofil matrise uten bruk av permanente implantater. Selve oppblåsingen (inflation) varer fra 30 sekunder til 1 minutt, mens transittiden for medikamentoverføring varierer fra 30 sekunder til 3 minutter6. Det finnes etter hvert et høyt antall slike ballonger på markedet med litt ulike egenskaper.

Selv om deres bruk er etablert for in-stent-restenose av både rene-metall og medikament-frigjørende stenter, viser nylige randomiserte kliniske data en god effekt og sikkerhetsprofil også ved de novo småkarsykdom og høy blødningsrisiko1.

I en studie publisert i European Heart Journal7 sammenlignet forskerne in-stent restenose i løpet av 10 år etter revaskularisering ved bruk av kun ballong, paklitaksel-eluting stent og paklitaksel-coated balloon. Resultatene viste ingen signifikant forskjell i endepunkter for de to paklitaksel-prosedyrene etter 10 år, men paklitaksel-coated ballon hadde bedre resultater etter 5 år sammenlignet med paklitaksel-eluting stent. Forfatterne innrømmer at risikoanalysene er vanskelig å tolke og det pågår ytterligere analyser. Kun ballongdilatasjon ga klart høyere risiko for restenose.

Det tas til orde for at drug-coated balloons metoden bør bli standardmetoden for alle typer koronar angioplastikk og at stentimplantasjon anvendes ved suboptimale resultater av det primære inngrepet. I retningslinjene fra European Society of Cardiology fra 2018 har drug-coated balloons en klasse I anbefaling8.

Kilder

Referanser

  1. Kleber FX, Rittger H, Bonaventura K, et al. Drug-coated balloons for treatment of coronary artery disease: updated recommendations from a consensus group. Clin Res Cardiol. 2013;102(11):785-797. doi:10.1007/s00392-013-0609-7 DOI
  2. Jeger RV, Eccleshall S, Wan Ahmad WA, et al. Drug-Coated Balloons for Coronary Artery Disease: Third Report of the International DCB Consensus Group. JACC Cardiovasc Interv. 2020;13(12):1391-1402. doi:10.1016/j.jcin.2020.02.043 DOI
  3. Joner M, Finn AV, Farb A, et al. Pathology of drug-eluting stents in humans: delayed healing and late thrombotic risk. J Am Coll Cardiol. 2006;48(1):193-202. doi:10.1016/j.jacc.2006.03.042 DOI
  4. Giustino G, Colombo A, Camaj A, et al. Coronary In-Stent Restenosis: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2022;80(4):348-372. doi:10.1016/j.jacc.2022.05.017 DOI
  5. Wykrzykowska JJ, Kraak RP, Hofma SH, et al. Bioresorbable Scaffolds versus Metallic Stents in Routine PCI. N Engl J Med. 2017;376(24):2319-2328. doi:10.1056/NEJMoa1614954 DOI
  6. Villar-Matamoros E, Stokes L, Lloret A, Todd M, Tillman BW, Yazdani SK. Understanding the Mechanism of Drug Transfer and Retention of Drug-Coated Balloons. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2022;27:10742484221119559. doi:10.1177/10742484221119559 DOI
  7. Giacoppo D, Alvarez-Covarrubias HA, Koch T, et al. Coronary artery restenosis treatment with plain balloon, drug-coated balloon, or drug-eluting stent: 10-year outcomes of the ISAR-DESIRE 3 trial published online ahead of print, 2023 Feb 21. Eur Heart J. 2023;ehad026. doi:10.1093/eurheartj/ehad026 DOI
  8. Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson A, et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization published correction appears in Eur Heart J. 2019 Oct 1;40(37):3096. Eur Heart J. 2019;40(2):87-165. doi:10.1093/eurheartj/ehy394 DOI