Nyhetsartikkel

Kreftscreening ved venøs tromboemboli?

Venøs tromboemboli kan være forårsaket av underliggende kreftsykdom. Det er uklart hvilken nytte det er av screening på kreft i denne gruppen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Venøs tromboemboli kan være det første tegnet på kreft. Det er stor sprik i praksis når det gjelder screening for okkult kreft hos en person med en uprovosert venøs tromboemboli. I den aktuelle studien ønsket forskerne å vurdere en screening strategi for okkult kreft som bestod av en omfattende CT-undersøkelse av abdomen og bekkenet hos pasienter med førstegangs uprovosert venøs tromboemboli1.

Metode

Det ble utført en multisenter, åpen, randomisert, kontrollert studie i Canada. Pasienter ble randomisert til å gjennomgå en begrenset screening på kreft (blodprøver, rtg. thorax og screening for bryst-, livmorhals- og prostatakreft) eller begrenset okkult kreftscreening i kombinasjon med CT.

Det primære utfallsmålet var bekreftet kreftsykdom som var oversett ved screening-strategien og oppdaget innen slutten av en 1-årig oppfølgingsperiode.

Resultater

Av de 854 pasientene som ble randomisert, fikk 33 (3,9%) påvist okkult kreft i tiden fra randomiseringstidspunktet og ut den 1-årige oppfølgingsperioden: 14 av de 431 pasientene (3.2%) i gruppen som gjennomgikk en begrenset utredning og 19 av de 423 pasientene (4.5%) med begrenset utredning + CT (p=0.28). I den primære utfallsanalysen ble 4 okkulte krefttilfeller (29%) oversett ved begrenset screening, mens 5 (26%) ble oversett i gruppen med begrenset screening + CT (p=1.0).

Det var ingen signifikante forskjeller mellom de to studiegruppene i gjennomsnittstiden frem til en kreftdiagnose (4.2 måneder i den begrensede screeninggruppen og 4.0 måneder i gruppen med begrenset screening + CT, p=0.88) eller i kreftrelatert mortalitet (1.4% og 0.9%, p=0.75).

Konklusjon

Prevalens av okkulte krefttilfeller var lav blant pasienter med en første uprovosert venøs tromboembolisme. Rutinemessig screening med CT abdomen og bekken ga ingen klinisk signifikant effekt.

Kilder

Referanser

  1. Carrier M, Lazo-Langner A, Shivakumar S, et al. Screening for Occult Cancer in Unprovoked Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2015 Jun 22.