Nyhetsartikkel

Langtidseffekter av strålebehandling av hjernemetastaser

Hva er langtidseffektene av helhjernebestråling versus stereotaktisk stråling blant pasienter operert for hjernemetastaser?

Hjernemetastaser er stadig vanligere hos pasienter med fremskredne kreftsvulster1. Opptil 80 prosent kommer fra lungekreft, brystkreft og melanom2. Prognosen blant pasienter med hjernemetastaser varierer mye og noen overlever lenge3. Median overlevelse er cirka 13 måneder3. Helhjernebestråling har historisk vært den dominerende behandlingen etter reseksjon av hjernemetastaser. Det finnes ingen bevis for økt overlevelse med denne behandlingen, og det er bekymring for kognitiv svekkelse4-5.

I en tidligere publisert studie6 fant forskerne at stereotaktisk strålebehandling (SRS) hos pasienter med begrensede hjernemetastaser etter kirurgisk reseksjon ga en akseptal lokal kontroll av svulsten og med mindre kognitiv reduksjon enn helhjernebestråling (WBRT)7. Den foreliggende studien publisert i JAMA Oncology8 er en sekundæranalyse av den samme randomiserte studien der de to intervensjonene ble sammenlignet. Formålet var å finne ut hvordan helhjernebestråling og stereotaktisk radiokirurgi påvirket livskvalitet, kognitiv funksjon og kontroll over intrakranial tumor blant langtidsoverlevende med 1 til 4 hjernemetastaser.

Studien foregikk i USA og Canada. Inkluderte pasienter hadde levd mer enn 1 år etter randomiseringen. 54 pasienter inngikk i studien, 27 i både SRS-gruppen og WBRT-gruppen. Median oppfølgingstid var 24 måneder. Kognitiv reduksjon var mindre hyppig med SRS (37-60 prosent) sammenlignet med WBRT (75-91 prosent). Ved både 3, 6 og 9 måneder var det klart færre av pasientene i SRS-gruppen som hadde vesentlig redusert kognitiv funksjon bedømt ved kognitive tester. En reduksjon på 2 standarddeviasjoner eller mer på minst 2 kognitive tester var forbundet med dårligere 12 måneders livskvalitet, funksjonsevne og andre helsemål. Forskjellen på de to gruppene vedrørende total intrakranial kontroll var 41 prosent versus 82 prosent i favør av SRS.

I sin konklusjon skriver forskerne at bruk av SRS alene sammenlignet med WBRT resulterte i mindre kognitiv forverring blant langtidsoverlevende. Omfanget av sen kognitiv forverring med WBRT var klinisk meningsfull. En betydelig nedgang i kognisjon (2 SD) var assosiert med klart nedsatt livskvalitet. Imidlertid ble intrakraniell tumorkontroll forbedret med WBRT. Denne studien gir detaljert innsikt i kognitiv funksjon over tid i denne pasientpopulasjonen.

Funnene i denne studien er i overensstemmelse med en oversiktsartikkel om hjernemetastaser publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nylig9.

Kilder

Referanser

  1. Nayak L, Lee EQ, Wen PY. Epidemiology of brain metastases. Curr Oncol Rep. 2012;14(1):48-54. doi:10.1007/s11912-011-0203-y DOI
  2. Suh JH, Kotecha R, Chao ST, Ahluwalia MS, Sahgal A, Chang EL. Current approaches to the management of brain metastases. Nat Rev Clin Oncol. 2020;17(5):279-299. doi:10.1038/s41571-019-0320-3 DOI
  3. Sperduto PW, Mesko S, Li J, et al. Survival in Patients With Brain Metastases: Summary Report on the Updated Diagnosis-Specific Graded Prognostic Assessment and Definition of the Eligibility Quotient. J Clin Oncol. 2020;38(32):3773-3784. doi:10.1200/JCO.20.01255 DOI
  4. Yamamoto M, Serizawa T, Shuto T, et al. Stereotactic radiosurgery for patients with multiple brain metastases (JLGK0901): a multi-institutional prospective observational study. Lancet Oncol. 2014;15(4):387-395. doi:10.1016/S1470-2045(14)70061-0 DOI
  5. Kocher M, Soffietti R, Abacioglu U, et al. Adjuvant whole-brain radiotherapy versus observation after radiosurgery or surgical resection of one to three cerebral metastases: results of the EORTC 22952-26001 study. J Clin Oncol. 2011;29(2):134-141. doi:10.1200/JCO.2010.30.1655 DOI
  6. Brown PD, Ballman KV, Cerhan JH, et al. Postoperative stereotactic radiosurgery compared with whole brain radiotherapy for resected metastatic brain disease (NCCTG N107C/CEC·3): a multicentre, randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2017;18(8):1049-1060. doi:10.1016/S1470-2045(17)30441-2 DOI
  7. Mahajan A, Ahmed S, McAleer MF, et al. Post-operative stereotactic radiosurgery versus observation for completely resected brain metastases: a single-centre, randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2017;18(8):1040-1048. doi:10.1016/S1470-2045(17)30414-X DOI
  8. Palmer JD, Klamer BG, Ballman KV, et al. Association of Long-term Outcomes With Stereotactic Radiosurgery vs Whole-Brain Radiotherapy for Resected Brain Metastasis: A Secondary Analysis of The N107C/CEC.3 (Alliance for Clinical Trials in Oncology/Canadian Cancer Trials Group) Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. Published online October 20, 2022. doi:10.1001/jamaoncol.2022.5049 DOI
  9. Moen Taule E, Schipmann-Miletic S, Thorsen F, et al. Hjernemetastasar – diagnostikk og behandling. Tidsskr Nor Legeforen, publisert 10. oktober 2022. Doi: 10.4045/tidsskr.21.0809 DOI