Nyhetsartikkel

Langtidskomplikasjoner hos unge med tidlig type 2-diabetes

En studie fra Canada viser at blant ungdommer med type 2-diabetes, hadde de fleste utviklet komplikasjoner vel 10 år senere - som unge voksne.

Insidensen av type 2-diabetes blant unge mennesker har økt parallelt med økningen i antall barn med fedme i USA1. Patologiske prosesser forbundet med diabetes, som utvikling av insulinresistens og nedbryting av betacellefunksjonen, skjer raskere hos unge mennesker med type 2-diabetes enn blant de som utvikler diabetes som voksne. Dette fører til dårligere glykemisk kontroll og økt risiko for tidlige diabetesrelaterte komplikasjoner2-4.

Den aktuelle studien fra Canada er publisert i New England Journal of Medicine5. Første del av studien foregikk fra 2004 til 20116. I den fasen vurderte forskerne effekten av tre behandlinger (metformin, metformin + rosiglitazon eller metformin + intensiv livsstilsintervensjon) på tiden det tok før deltakerne tapte den glykemiske kontrollen blant pasienter som debuterte med diabetes type 2 som unge. Etter fullføringen av denne første fasen ble deltakerne overført til metformin med eller uten insulin, og de ble inkludert i en oppfølgingsstudie som foregikk fra 2011 til 2020.

Ved slutten av oppfølgingsstudien var gjennomsnittsalderen til de 500 deltakerne som inngikk i analysene, vel 26 år og den gjennomsnittlige tiden siden debut av type 2-diabetes var vel 13 år. Den kumulative insidensen av hypertensjon var 68 prosent, insidensen av dyslipidemi 52 prosent, insidensen av diabetisk nyresykdom 55 prosent og insidensen av nervesykdom var 32 prosent. Prevalens av retinal skade var 14 prosent i perioden fra 2010 til 2011, og den var 51 prosent i perioden fra 2017 til 2018. Minst én komplikasjon forekom hos 60 prosent av deltakerne og minst to komplikasjoner forekom hos 28 prosent.

Forfatterne konkluderer at blant deltakere som hadde hatt diabetes type 2 siden ungdomstiden, var risikoen for komplikasjoner, inkludert mikrovaskulære komplikasjoner, jevnt økende over tid og hadde rammet de fleste i ung voksen alder. Komplikasjoner var vanligere blant deltakere med etnisk minoritetsbakgrunn og blant de med hyperglykemi, hypertensjon og dyslipidemi.

Kilder

Referanser

  1. Al-Saeed AH, Constantino MI, Molyneaux L, et al. An inverse relationship between age of type 2 diabetes onset and complication risk and mortality: the impact of youth-onset type 2 diabetes. Diabetes Care 2016;39:823-829. PubMed
  2. Dabelea D, Stafford JM, Mayer-Davis EJ, et al. Association of type 1 diabetes vs type 2 diabetes diagnosed during childhood and adolescence with complications during teenage years and young adulthood. JAMA 2017;317:825-835. Journal of the American Medical Association
  3. The RISE Consortium. Lack of durable improvements in β-cell function following withdrawal of pharmacological interventions in adults with impaired glucose tolerance or recently diagnosed type 2 diabetes. Diabetes Care 2019;42:1742-1751. PubMed
  4. The RISE Consortium. Impact of insulin and metformin versus metformin alone on β-cell function in youth with impaired glucose tolerance or recently diagnosed type 2 diabetes. Diabetes Care 2018;41:1717-1725. PubMed
  5. TODAY Study Group, Bjornstad P, Drews KL, et al. Long-Term Complications in Youth-Onset Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2021;385(5):416-426. doi:10.1056/NEJMoa2100165 DOI
  6. TODAY Study Group. Rapid rise in hypertension and nephropathy in youth with type 2 diabetes: the TODAY clinical trial. Diabetes Care 2013;36:1735-1741. PubMed