Nyhetsartikkel

Lavdose salisylatbehandling - livet ut?

En nasjonal, svensk studie har sett på risikoen ved å stanse den forebyggende behandlingen med lavdose acetylsalisylsyre.

Hundretusener av nordmenn bruker acetylsalisylsyre, ASA, i lav dose for å forbygge tromboembolisk sykdom som hjerteinfarkt og hjerneinfarkt. Det dreier seg først og fremst om pasienter som har atrieflimmer, som har angina eller har hatt hjerteinfarkt, som har gjennomgått perkutan koronar angiografi eller blodpropp i hjernen.

Noen slutter med denne behandlingen etter en tid, men hvilken risiko innebærer det? En stor svensk studie har sett på dette1.

De gjennomførte en kohortstudie med 601.527 brukere av lavdose ASA som primær eller sekundær profylakse. Pasientene ble inkludert i perioden 2005 til 2009. De skulle være over 40 år, være fri for tidligere kreftsykdom og hadde minst 80% etterlevelse av behandlingen i det første året etter inklusjon. Kardiovaskulære hendelser ble identifisert ved hjelp av et nasjonalt register. De første tre månedene etter en større blødning eller kirurgisk inngrep ble ekskludert fra tiden under risiko.

I løpet av en median observasjonstid på 3 år oppstod 62.690 tilfeller av kardiovaskulære hendelser. Pasienter som sluttet med ASA, hadde høyere forekomst av kardiovaskulære hendelser enn de som fortsatte (hazard ratio 1.37, IK 1.34-1.41), noe som korresponerer med en ekstra kardiovaskulær hendelse per år hos 1 av 74 pasienter som stanset med ASA. Risikoen økte kort tid etter opphørt behandling og risikoen syntes ikke å avta over tid.

De svenske forskerne konkluderer at blant langtids brukere av lavdose ASA medførte en stans av behandlingen - uten at det forelå en større kirurgisk inngrep eller stor blødning - over 30% økning i risikoen for å få en kardiovaskulær hendelse. Uavbrutt og vedvarende behandling med lavdose ASA er derfor et viktig behandlingsmål.

Kilder

Referanser

  1. Sundström J, Hedberg J, Thuresson M, et al. Low-dose aspirin discontinuation and risk of cardiovascular events. Circulation 2017; 136: 1183-92. . doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.028321 DOI