Nyhetsartikkel

Lavere vs høyere oksygenmetning etter hjertestans

Hva er optimal oksygenmetning ved gjenoppliving etter hjertestans? Vi har de seneste årene lært at for mye oksygen i denne situasjonen er uheldig. En ny studie har undersøkt dette.

En studie fra Australia1 viste at de fleste pasientene (80 prosent) med hjertestans utenfor sykehus som fikk tilbake spontan sirkulasjon, var i en komatøs tilstand og behøvde assistert ventilasjon under transporten til sykehuset. I studien som ble utført i perioden 2014 til 2016, var det standard å gi 100 prosent oksygen frem til ankomst sykehuset.

Dyrestudier2 og kliniske studier3-4 har imidlertid tydet på at tilførsel av 100 prosent oksygen i den tidlige fasen etter en hjertestans kan føre til hyperoksi forbundet med nevrologisk skade og mindre gunstige kliniske utfall. Dette er blitt forklart med at hyperoksi fører til en økning i produksjonen av oksygenfrie radikalmolekyler som skader nevroner5. Det ser også ut til at oksygentilførsel kan forårsake tilleggsskade i myokardet hos pasienter med okklusjon av koronararterie6.

Formålet med den aktuelle studien fra Australia publisert i JAMA7, var å undersøke om redusert oksygentilskudd etter gjenoppliving utenfor sykehus til en oksygenmetning på 90-94 prosent (intervensjon) versus 98-100 prosent (standard), bedret overlevelsen. Det var en multisenter, randomisert studie.

425 pasienter ble inkludert i studien som måtte avsluttes tidligere enn planlagt på grunn av covid-19 pandemien. Medianalderen var 66 år og 24 prosent var kvinner. Totalt overlevde 82 av 214 pasienter (38 prosent) i intervensjonsgruppen sammenlignet med 101 av 211 (48 prosent) i standardgruppen - noe som gir ujustert odds ratio (OR) på 0.68 (95% KI 0.46-1.00). Av 9 forhåndsdefinerte sekundære utfallsmål, viste 8 ingen signifikant forskjell. En hypoksisk episode før intensivbehandling på sykehuset ble observert hos 31 prosent (n=67) i intervensjonsgruppen mot 16 prosent i standardgruppen (n=34) (OR 2.37, 95% KI 1.49-3.79).

Forfatterne av studien konkluderer at blant pasienter som oppnådde gjenoppretting av spontan sirkulasjon etter hjertestans utenfor sykehus, med en oksygenmetning på 90 til 94 prosent sammenlignet med 98 til 100 prosent, frem til innleggelse i intensivavdelingen ikke førte til en signifikant forbedret overlevelse ved utskrivning fra sykehuset. Selv om forsøket ble begrenset av tidlig avslutning på grunn av covid-19-pandemien, støtter ikke funnene bruk av et oksygenmetningsmål på 90 til 94 prosent utenfor sykehus ved gjenopplivning etter hjertestans.

Studien kommenteres i en lederartikkel i samme nummer av JAMA8.

Funnene harmonerer med nylige anbefalinger fra the European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine Guidelines om at målet for oksygenmetning etter hjertestans bør være 94 til 98 prosent9.

Kilder

Referanser

  1. Kempster K, Howell S, Bernard S, et al. Out-of-hospital cardiac arrest outcomes in emergency departments. Resuscitation. 2021;166:21-30. doi:10.1016/j.resuscitation.2021.07.003
  2. Pilcher J, Weatherall M, Shirtcliffe P, Bellomo R, Young P, Beasley R. The effect of hyperoxia following cardiac arrest - a systematic review and meta-analysis of animal trials. Resuscitation. 2012;83(4):417-422. doi:10.1016/j.resuscitation.2011.12.021
  3. Holmberg MJ, Nicholson T, Nolan JP, et al; Adult Pediatric Advanced Life Support Task Forces at the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Oxygenation and ventilation targets after cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis. Resuscitation. 2020;152:107-115. doi:10.1016/j.resuscitation.2020.04.031
  4. Young PJ, Bailey M, Bellomo R, et al. Conservative or liberal oxygen therapy in adults after cardiac arrest: an individual-level patient data meta-analysis of randomised controlled trials. Resuscitation. 2020;157:15-22. doi:10.1016/j.resuscitation.2020.09.036
  5. Sandroni C, Cronberg T, Sekhon M. Brain injury after cardiac arrest: pathophysiology, treatment, and prognosis. Intensive Care Med. 2021;47(12):1393-1414. doi:10.1007/s00134-021-06548-2
  6. Stub D, Smith K, Bernard S, et al; AVOID Investigators. Air versus oxygen in ST-segment-elevation myocardial infarction. Circulation. 2015;131(24):2143-2150. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.114.014494
  7. Bernard SA, Bray JE, Smith K, et al. Effect of Lower vs Higher Oxygen Saturation Targets on Survival to Hospital Discharge Among Patients Resuscitated After Out-of-Hospital Cardiac Arrest: The EXACT Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online October 26, 2022. doi:10.1001/jama.2022.17701 DOI
  8. Elmer J, Guyette FX. Early Oxygen Supplementation After Resuscitation From Cardiac Arrest. JAMA. Published online October 26, 2022. doi:10.1001/jama.2022.18620 DOI
  9. Nolan JP, Sandroni C, Böttiger BW, et al. European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine guidelines 2021: post-resuscitation care. Intensive Care Med. 2021;47(4):369-421. doi:10.1007/s00134-021-06368-4 DOI