Informasjon

Lettbrus kan også øke risikoen for diabetes

Høyt inntak av sukkerholdig drikke disponerer for type 2-diabetes. En fransk studie kan tyde på at også høyt inntak av kunstig søtede drikker kan være en risikofaktor.

Bakgrunn

En ny studie fra Frankrike kan tyde på at kvinner som drikker store mengder lettbrus eller annen kunstig søtet drikke, har økt risiko for å utvikle type 2-diabetes1. Studien gir støtte til tidligere funn om at det er en sammenheng mellom høyt inntak av drikke tilsatt kunstige søtningsmidler og diabetes.

Tidligere forskning på sammenhengen mellom lettbrus og type 2-diabetes har gitt sprikende resultater, og selv om den aktuelle studien ikke nødvendigvis beviser en årsakssammenheng, så foreslår forskerne noen biologisk mulige mekanismer.

Og siden lettbrus oppfattes og markedsføres som sunnere enn sukkerholdige drikker, så tilsier funnene i denne studien at problemstillingen bør forfølges videre. I mellomtiden tilrår forskerne at man er måteholden i promoteringen av drikker tilsatt kunstige søtningsmiddel.

Metode og materiale

Studien er en fransk kohortstudie med 66.118 kvinner der formålet med studien var å se om det er sammenheng mellom kosthold og kreftsykdom. Blant disse kvinnene var det 1.369 nye tilfeller av type 2-diabetes i oppfølgingsperioden fra 1993 til 2007.

Resultater

Basert på selvrapporterte oppgaver over kosten, fant forskerne at det gjennomsnittlige inntaket av sukkerholdig drikke var 328 ml per uke, mens det for lettdrikke var 568 ml per uke.

Risikoen for type 2-diabetes var forhøyet blant kvinner i de høyeste kvartilene for både sukkerholdig drikke (over 359 ml per uke) og kunstig søtet drikke (over 603 ml per uke) sammenlignet med kvinner som ikke konsumerte slike drikker, med hazard ratio på henholdsvis 1,34 (95% KI 1,05-1,71) og 2,21 (95% KI 1,56-3,14) etter multivariatjusteringer for en rekke kovariater.

Sterke positive trender for utvikling av type 2-diabetes ble observert uansett forbruk for begge typer drikke (sukkerholdig: p=0.0088, ikke-sukkerholdig: p<0.0001). Justering for KMI modifiserte resultatene noe, men sammenhengen forble signifikant både for sukkerholdige og kunstig søtede drikker.

Forskerne utførte også sensitivitetsanalyser for å teste hypotesen om at personer som er i risiko for type 2-diabetes som følge av fedme, foretrekker å drikke kunstig søtede drikker. Resultatene av disse analysene ga ingen holdepunkter for en slik "reversert" årsaksmekanisme.

Konklusjon

Forskerne konkluderer med at deres funn er i samsvar med anbefalinger fra amerikanske spesialistorganisasjoner om at det er et sterkt behov for randomiserte, kontrollerte studier som vurderer de metabolske konsekvensene av kunstige søtningsmidler, for å bevise at det finnes en årsakssammenheng mellom inntak av drikker tilsatt kunstige søtningsmidler og type 2-diabetes.

Selv om prospektive kohortstudier som denne kan avdekke viktige medisinske sammenhenger, vil det likevel hefte såvidt store usikkerheter med slike studier, at det er utilstrekkelig til å bevise en sammenheng. Forskerne bak denne studien sier da også at de ikke kan utelukke at det er andre faktorer enn inntak av kunstige søtningsmidler som forklarer den økte risikoen for type 2-diabetes. Randomiserte, kontrollerte studier gir derimot god kontroll over mulige feilkilder og er avgjørende for å kunne trekke sikre konklusjoner.

Kilder

Referanser

  1. Fagherazzi G, Vilier A, Sartorelle DS, et al. Consumption of artificially and sugar-sweetened beverages and incident type 2 diabetes in the Etude Epidémiologique auprès des femmes de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale–European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort. Am J Clin Nutr, March 2013. doi:10.3945/​ajcn.112.050997