Nyhetsartikkel

Livsstilsintervensjon, kroppsvekt og glykemi ved tidlig type 2-diabetes

I en studie av yngre personer med nyoppstått type 2-diabetes undersøkte man effekten av en intensiv livsstilsintervensjon på kroppsvekt og glykemi.

Stadig yngre personer får type 2-diabetes, særlig gjelder det i Midt-Østen og Nord-Afrika. I den aktuelle studien fra Qatar var målet å se på i hvilken grad en intensiv livsstilsintervensjon kunne føre til vekttap og bedret glykemi hos unge individer med nyoppstått diabetes1.

Det var en randomisert, kontrollert studie (DIADEM-I) utført i primærhelsetjenesten. Forskerne sammenlignet effekten av en intensiv livsstilsintervensjon med vanlig medisinsk håndtering på vekttap og glykemiske utfall hos pasienter med type 2-diabetes i alderen 18-50 år, med varighet av diabetes kortere enn 3 år og som hadde en kroppsmasseindeks på 27.0 kg/m2 eller mer, og som var fra Midt-Østen eller Nord-Afrika.

Den intensive livsstilsintervensjonen bestod av en tidlig kostendring der deltakerne fikk en streng diett med lavenergiprodukter. Senere fikk pasientene i denne gruppen en gradvis tilbakeføring til ordinær mat kombinert med økt fysisk aktivitet. Deltakerne i kontrollgruppen fikk ordinær medisinsk oppfølging basert på kliniske retningslinjer. Det primære utfallsmålet var vekttap 12 mnd etter oppstart. Sekundære utfallsmål var diabeteskontroll og bedring (remisjon).

158 pasienter ble inkludert, 79 i hver gruppe. 147 fullførte studien, 70 i intervensjonsgruppen og 77 i kontrollgruppen. Kroppsvekten til intervensjonsgruppen var etter 12 mnd gått ned med 12.0 kg (95% KI 9.72-14.23) sammenlignet med 4.0 kg i kontrollgruppen (95% KI 2.78-5.18). I intervensjonsgruppen oppnådde 21 prosent av deltakerne mer enn 15 prosent vekttap sammenlignet med 1 prosent i kontrollgruppen. Remisjon av diabetes forekom hos 61 prosent av deltakerne i intervensjonsgruppen sammenlignet med 12 prosent i kontrollgruppen (odds ratio 12.0, 95% KI 5.17-28.03). 33 prosent av deltakerne i intervensjonsgruppen hadde normoglykemi sammenlignet med 4 prosent i kontrollgruppen (OR 12.1, 95% KI 3.43-42.45).

Funnene er nok en påminnelse om at type 2-diabetes kan bedres/helbredes gjennom vektreduksjon og økt fysisk aktivitet. Deltakerne i intervensjonsgruppen opplevde et signifikant vekttap etter 12 mnd og diabetes remisjon hos 60 prosent og normoglykemi hos over 30 prosent - og en potensielt god effekt på langtidsprognosen.

Kilder

Referanser

  1. Taheri S, Zaghloul H, Chagoury O, et al. Effect of intensive lifestyle intervention on bodyweight and glycaemia in early type 2 diabetes (DIADEM-I): an open-label, parallel-group, randomised controlled trial. The Lancet, Diabetes & Endocrinology, June 01, 2020; 8 (6): 477-89 . doi:10.1016/S2213-8587(20)30117-0 DOI