Nyhetsartikkel

Long covid - liten bedring etter 1 år

En alvorlig konsekvens av covid-19 er det betydelige antallet personer som får langvarig sykdom, long covid, etter akuttfasen. En britisk studie viser at bare et mindretall av disse pasientene er blitt bedre etter 1 år.

Per medio desember 2021 har det vært over 270 millioner tilfeller av infeksjon med SARS-CoV-2 i verden. En betydelig andel av disse menneskene har høy risiko for vedvarende helseproblemer seks måneder etter utskrivelse fra sykehus i form av nedsatt fysisk funksjon og helserelatert livskvalitet1-2. Fortsatt vet vi lite om langtids konsekvensene av covid-19. I den største kohort-studien frem til nå fra Wuhan, Kina, hadde nesten halvparten av pasientene vedvarende symptomer 12 måneder etter utskrivelsen fra sykehus3.

Mekanismene som ligger til grunn for langvarig vedvarende symptomer er foreløpig ukjente. En hypotese er at hyperinflammasjon assosiert med akutt covid-19 fører til en vedvarende inflammatorisk tilstand med svekket immunitet og multiorgan dysfunksjon. Frem til nå finnes ingen større studier som har undersøkt forholdet mellom systemisk inflammasjon og svekket helse etter covid-19. Det finnes heller ikke noen effektiv behandling mot long covid.

I en preprint av en britisk kohortstudie4 som har fulgt pasienter som fem måneder etter sykehusoppholdet ble erklært å ha long covid, viser at denne pasientgruppen hadde oppnådd liten bedring 1 år etter den akutte sykdommen. Studien som ble ledet av National Institute for Health Research (NIHR), fulgte 2230 pasienter som ble innlagt i sykehus i akuttfasen. 36 prosent av disse var kvinner, gjennomsnittsalderen var 59 år og 28 prosent hadde blitt respiratorbehandlet. Etter fem måneder hadde kun 25 prosent blitt helt friske (501/1965)5. Etter 1 år var tilstanden nesten uendret for gruppen med langvarig syke, 29 prosent var blitt friske i en gruppe på 807 pasienter (232/804).

De vanligste symptomene var slitenhet, muskelsmerter, fysisk dårlig form, dårlig søvn og kortpusthet. Og pasientene følte at deres livskvalitet var vesentlig redusert sammenlignet med tilstanden før de ble syk med covid-19. Alvorlighetsgraden av symptomene ble kategorisert å være milde (40 prosent), betydelige (30 prosent), meget betydelige (20 prosent) og hos 10 prosent var de moderate eller de påvirket kognisjon. Blodprøver tyder på en pågående inflammatorisk prosess - blant annet økt interleukin-6. Andre studier har vist økt forekomst av autoimmun sykdom mot spesifikke organer som hjerte og muskulatur6.

Forskerne konkluderer at sekvelet etter sykehusinnleggelse for covid-19 er vesentlig 1 år etter utskrivelse, bare et mindretall av pasientene er blitt friske. Denne britiske kohortstudien fortsetter.

Kilder

Referanser

  1. COVID-19 after hospitalisation (PHOSP-COVID): a UK multicentre, prospective cohort study. Lancet Respir Med. 2021 Nov; 9(11):1275-1287. PubMed
  2. Huang C, Huang L, Wang Y, et al. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. Lancet. 2021; 397(10270):220-232. PubMed
  3. Huang L, Yao Q, Gu X et al. 1-year outcomes in hospital survivors with COVID-19: a longitudinal cohort study. Lancet 2021; 398(10302):747-758. PubMed
  4. Evans RA, Leavy OC, Richardson M, et al. Clinical characteristics with inflammation profiling of Long-COVID and association with one-year recovery following hospitalisation in the UK: a prospective observational study. medRxiv, posted December 15, 2021. nhi.no
  5. Torjesen I. Covid-19: Middle aged women face greater risk of debilitating long term symptoms. BMJ2021;372:n829. doi:10.1136/bmj.n829 DOI
  6. National Institutes of Health. Autoimmune response found in many with COVID-19. Published September 28, 2021. www.nih.gov