Nyhetsartikkel

Luft versus oksygen ved hjerteinfarkt med ST-elevasjon

Rutinemessig gis idag oksygentilførsel til pasienter med akutt hjerteinfarkt ut i fra den tro at det vil redusere omfanget av hjerteinfarktet. Denne studien viser tvert imot - hjerteinfarktet blir større.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Oksygen gis vanligvis til pasienter med hjerteinfarkt. Dette er til tross for tidligere studier som tyder på mulig økning av myokardskaden (et resultat av koronar vasokonstriksjon og forhøyet oksydativt stress).

Materiale og metode

Den aktuelle studien var en multisenter, prospektiv, randomisert, kontrollert studie som sammenlignet oksygen (8 L/min) med ingen ekstra tilførsel av oksygen til pasienter med hjerteinfarkt med ST-elevasjon (STEMI) diagnostisert ved EKG1.

Av 638 pasienter som ble randomisert, hadde 441 bekreftet infarkt med ST-elevasjon og inngikk i studien. Det primære endepunktet var størrelsen på hjerteinfarktet vurdert ut fra de kardiale enzymene troponin I og kreatinkinase. Sekundære endepunkter var residiv av hjerteinfarkt, kardiale arytmier og hjerteinfarktets størrelse bedømt ved hjerte-MR etter 6 måneder.

Resultater

Gjennomsnittlig max troponin-verdier var lik i oksygen og ikke-oksygen gruppene (57.4 versus 48.0 mug/L; ratio, 1.20; 95% konfidensintervall, 0.92-1.56; P=0.18). Det var en signifikant økning i gjennomsnittlig max kreatinkinase i oksygengruppen sammenlignet med ikke-oksygen gruppen (1948 versus 1543 U/L; means ratio, 1.27; 95% konfidensintervall, 1.04-1.52; P=0.01). Det var en økning i forekomsten av nye hjerteinfarkt i oksygengruppen sammenlignet med ikke-oksygen gruppen (5.5% versus 0.9%; P=0.006) og en økning i forekomsten av kardiale arytmier (40.4% versus 31.4%; P=0.05).

Etter 6 måneder hadde oksygengruppen større hjerteinfarkter bedømt ved MR (n=139; 20.3 versus 13.1 g; P=0.04).

Konklusjon

Oksygentilførsel til pasienter med hjerteinfarkt med ST-elevasjon, men uten hypoksi, kan øke størrelsen på den tidlige infarktskaden og var forbundet med økt størrelse på hjerteinfarktene bedømt etter 6 måneder.

Kommentarer

Resultatene fra denne studien er oppsiktsvekkende og kan innebære en omlegging av rutinene i den tidlige behandlingsfasen av hjerteinfarkt. Men både i en leder i tidsskriftet Circulation og gjennom kommentarer fra kardiologer advares det mot å endre praksis før man får bekreftet disse funnene i nye studier.

Kilder

Referanser

  1. Stub D, Smith K, Bernard S, et al. Air Versus Oxygen in ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction. Circulation. 2015 Jun 16;131(24):2143-50.