Nyhetsartikkel

Lymfadenektomi blant kvinner med fremskreden ovarialkreft

Systematisk lymfadenektomi har vært gullstandarden ved avansert ovarialkreft, men hvor nyttig er et slikt omfattende inngrep?

Temaside om Korona

Inntil nylig var systematisk lymfadenektomi i pelvis og langs aorta gullstandard i den kirurgiske behandlingen av pasienter med avansert ovarialkreft. LION-studien utfordrer denne utbredte kirurgiske praksis1.

647 pasienter med ovarialkreft stadium IIB til IV som hadde gjennomgått makroskopisk fullstendig fjerning av svulstvev, og der det ikke var åpenbare tegn til lymfeknuteinvolvering verken før eller etter kirurgi, ble under operasjonen randomisert til enten systematisk lymfadenektomi eller ingen slik lymfadenektomi.

I lymfadenektomigruppen ble en median av 57 lymfeknuter fjernet, av disse hadde 56 prosent mikroskopiske lymfeknutemetastaser.

Median overlevelse var 69 måneder i den ikke-lymfadenektomerte gruppen og 65 måneder i den lymfadenektomerte gruppen, en ikke-signifikant forskjell. Median progresjonsfri overlevelse var vel 25 måneder i begge gruppene. Alvorlige postoperative komplikasjoner  forekom hyppigere i lymfadenektomi gruppen, med høyere insidens av re-laparotomi (12 prosent vs 7 prosent) og økt 60-dagers mortalitet etter kirurgi (3 prosent vs 1 prosent).

Forskerne konkluderer at pasienter med makroskopisk komplett reseksjon av avansert ovarialkreft og klinisk negative lymfeknuter ikke hadde nytte av systematisk lymfadenektomi, som var assosiert med høyere morbiditet og mortalitet. Derfor bør en slik praksis opphøre hos pasienter som oppfyller inklusjonskriteriene i LION-studien, ifølge forskerne.

Kilder

Referanser

  1. Harter P, Sehouli J, Lorusso D, et al. A randomized trial of lymphadenectomy in patients with advanced ovarian neoplasms. N Engl J Med 2019; 380:822-832 . doi:10.1056/NEJMoa1808424 DOI