Nyhetsartikkel

Medikamenter eller PCI ved stabil angina?

I en randomisert kontrollert studie sammenlignet forskerne akutt PCI pluss optimal medikamentell behandling med optimal medikamentell behandling alene (COURAGE-studien).

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Det er dokumentert at perkutan koronar intervensjon (PCI) øker overlevelsen ved akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon og bedrer langtidsprognosen ved å redusere både tidlige og sene koronare hendelser hos pasienter med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon. Ved angina pektoris fører PCI til lindring av symptomer på kort sikt. I en randomisert kontrollert studie hvor man sammenlignet akutt PCI pluss optimal medikamentell behandling med optimal medikamentell behandling alene (COURAGE-studien), fant man imidlertid ingen signifikant forskjell på total dødelighet etter 4,6 års oppfølging1.

Materiale og metode

COURAGE-studien ble gjennomført i perioden 1999-2004. Totalt ble 2287 pasienter med stabil angina randomisert til PCI + medikamenter eller medikamenter alene. Alle de inkluderte hadde positiv belastnings-ekg og minst en signifikant stenose (> 70%) ved koronar angiografi. Gjennomsnittsalder ved studiestart var 61 år, med en stor overvekt av menn. Det var en høy andel med hypertensjon (71%), diabetes (34%), tidligere infarkt (39%) og dyslipidemi (71%), og en av tre var aktive røykere. Den medikamentelle behandlingen fulgte nasjonale retningslinjer. Behandlingsmålene var blant annet LDL-kolesterol < 1,8 mmol/L og BT < 130/85 mmHg.

Resultater

Etter de første 4,6 år var forekomsten av hjerteinfarkt og total dødelighet lik i de to gruppene. Videre sporing av dødelighet ble kun gjennomført hos 1211 pasienter som hadde gitt tillatelse til dette. Disse pasientene fordelte seg med 617 i PCI-gruppen og 601 i medikamentgruppen. Median oppfølgingstid for disse pasientene var 11,2 år. Samlet var det 284 dødsfall (25%) i PCI-gruppen og 277 dødsfall (24%) i gruppen som ble randomisert til medikamentell behandling.

Konklusjon

Studien viser med andre ord at overlevelsen etter mer enn 11 års oppfølging av pasienter med stabil angina ikke blir bedre med tidlig PCI. Supplerende analyser av materialet har heller ikke kunnet påvise noen undergrupper hvor PCI bedret overlevelsen.

På tross av dette klare resultatet er denne kliniske problemstillingen fortsatt ikke avklart. Etter intervensjonsperioden har metodene for PCI blitt betydelig forbedret. Medikamentavgivende stenter er rutine i dag, men utgjorde kun 3% i denne studien. Det mangler også data over hvor mange som senere ble behandlet med PCI i de to gruppene. Det er også en svakhet ved studien at det kun foreligger dødelighetsdata for 53% av pasientene, og at 90% var menn. Forhåpentligvis vil problemstillingen avklares i en stor pågående studie hvor både medikamentell behandling og PCI-teknologi er mer lik dagens standard.

Kilder

Referanser

  1. Sedlis SP, Hartigan PM, Teo KK, et al. Effect of PCI on long-term survival in patients with stable ischemic heart disease. N Engl J Med 2015; 373: 1937-46.