Nyhetsartikkel

Medikamentrelatert hodepine (MOH)

Medikamentene som brukes ved hodepiner og migrene, kan på sikt føre til hodepine i seg selv. Den aktuelle studien har sett på effekten av en kort informasjon, motiverende samtale og tilbud om hjelp ved nedtrapping eller seponering.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Studier fra ulike vestlige land, inkludert den norske Akershus-studien, viser at så mange som 2-5% i den generelle befolkningen plages av kronisk hodepine. Det har lenge vært kjent at medikamentene som brukes ved hodepiner og migrene, på sikt kan føre til hodepine i seg selv. Denne tilstanden, som defineres ved bruk av smertstillende medisiner mot hodepine i mer enn 10-15 dager per måned, kalles medication-overuse headache (MOH), eller på norsk medikamentrelatert hodepine. Studier tyder på at 50 prosent av alle som plages med kronisk hodepine, har MOH. Medikamentene gir forbigående lindring, og man blir psykisk og delvis fysisk avhengig.

Materiale og metode

Den aktuelle studien fra norsk allmennpraksis, er en randomisert, delvis blindet studie for å teste effekten av en enkelt «Kort Intervensjon» (KI) sammenlignet med vanlig praksis1. Pasientene ble rekruttert fra listene til 50 fastleger. Intervensjonsgruppen bestod av 24 pasienter, kontrollgruppen av 36 pasienter. Diagnosen MOH ble stilt ut fra pasientens egenutfylte opplysninger, og bekreftet ved konsultasjon. Randomisering ble gjort på allmennpraktiker-nivå. Intervensjonslegene fikk et en-dags kurs om hodepine og KI etter randomiseringen. KI bestod av en enkelt konsultasjon med informasjon, motiverende samtale og tilbud om hjelp ved nedtrapping eller seponering. De primære effektmålene var antall dager med hodepine per måned, og antall dager med analgetika-bruk per måned.

Resultater

Ved studiestart var gjennomsnitt antall dager med hodepine 25 i begge gruppene, og antall dager med analgetika-bruk 24 og 22 i henholdsvis intervensjons- og kontrollgruppen. Ved oppfølging 3 måneder etter var antall dager med hodepine redusert til 17 per måned i KI-gruppen. I kontrollgruppen var det ingen endring. Etter KI var det 16 pasienter (67 %) som ikke lenger tilfredsstilte kriteriene for MOH, og halvparten hadde smerter mindre enn 15 dager per måned.

Diskusjon

Studien omfatter få pasienter, men forskjellene er store og statistisk signifikante. Legene brukte i gjennomsnitt 9 minutter på KI, og de oppnådde med det et resultat som også må anses som klinisk signifikant. Det er ikke mulig å blinde lege og pasient for behandlingen, men det er en styrke ved studien at man har forsøkt å kompensere for dette ved ikke å informere om studiedesign. KI er enkelt, og MOH svært invalidiserende. Studien bør få den konsekvensen at allmennleger lærer seg den korte intervensjonen, og innfører den som en billig, ufarlig og effektiv metode.

Kilder

Referanser

  1. Kristoffersen ES, Straand J, Vetvik KG, et al. Brief intervention for medication-overuse headache in primary care. The BIMOH study: a double- blind pragmatic cluster randomized parallel controlled trial. Neurol Neurosurg Psychiatry 2014.