Nyhetsartikkel

Medisinsk behandling vs kolektomi ved ulcerøs kolitt

Hva er best behandling for pasienter med ulcerøs kolitt? Kolektomi eller immunhemmende medisiner?

I en stor retrospektiv kohort-studie fra USA sammenlignet man mortaliteten ved medisinsk behandling med immunhemmende midler versus elektiv kolektomi1. Pasienter ble identifisert via de amerikanske trygdesystemene Medicare og Medicaid fra hele USA.

830 pasienter hadde gjennomgått elektiv kolektomi og 7541 matchede pasienter med ulcerøs kolitt hadde fått medisinsk behandling.

Det primære utfallsmålet var tid til død, og det ble kontrollert for viktig komorbiditet.

Mortalitetsratene for henholdsvis elektiv kirurgi versus medikamentell behandling var 34 og 54 dødsfall per 1000 personår. Elektiv kirurgi hadde bedre overlevelse (hazard ratio 0.67 [95% CI, 0.52 to 0.87]), men dette resultatet var ikke statistisk signifikant i alle sensitivitetsanalyser. Særlig pasienter over 50 år med uttalt ulcerøs kolitt hadde høyere, signifikant overlevelse (HR, 0.60 [CI, 0.45 to 0.79]; p=0.032).

Innvendingen mot en slik studie er at den er retrospektiv og ikke randomisert. På den annen siden er det vel knapt mulig å gjennomføre en randomisert, kontrollert studie med et stort kirurgisk inngrep som intervensjon og med lang observasjonstid.

Les abstract.

Kilder

Referanser

  1. Bewtra M, Newcomb CW, Wu Q et al. Mortality Associated With Medical Therapy Versus Elective colectomy in ulcerative colitis: a cohort study. Ann. Intern. Med 2015 Jul 14;EPub Ahead of Print . doi:10.7326/M14-0960 DOI