Informasjon

Meniskbehandling

Meniskskade forekommer ofte som en del av artroseforandringene i kneleddet. I denne studien sammenlignet man effekten av tidlig operasjon med fysioterapi.

Temaside om Korona

Bakgrunn

Symptomgivende meniskskader forekommer hyppig, og det gjennomføres hvert år et stort antall artroskopiske meniskbehandlinger. Kneleddsartrose er også en hyppig årsak til meniskskade, og studier har vist at man finner slike forandringer hos opp mot hver 3. person over 65 år. Det er ofte manglende overenstemmelse mellom symptomer og MR-funn både ved artrose og meniskskader, og det er ikke alltid enkelt å fastsette hva som er årsaken til smerter. I denne aktuelle studien sammenlignes kirugisk intervensjon etterfulgt av fysioterapi med fysioterapi alene, hos pasienter med mild til moderat knelddsartrose og symptomatisk meniskskade1.

Materiale og metode

Studien er randomisert, kontrollert, men ikke blindet, og den ble gjennomført ved flere universitetssykehus i USA. Totalt ble 351 pasienter inkludert av totalt > 14.000 som ble vurdert for inklusjon. Inklusjonskriteriene var alder > 45 år, MRI-bekreftet osteoartrose og menisklesjon, og minst ett menisksymptom med varighet mer enn 1 mnd på tross av adekvate behandlingstiltak. Etter inklusjon ble pasientene randomisert til artroskopisk kirurgi med etterfølgende behandlinger hos fysioterapeut, eller kun til fysioterapi. Gruppen som fikk fysioterapi, ble fortalt at man ved behov kunne skifte til kirurgi dersom framgangen ikke ble tilfredsstillende. Det primære endepunktet var differansen mellom gruppene med hensyn på WOMAC-skår (fysisk funksjonsskår fra 0-100 hvor 0 er symptomfrihet) etter 6 mnd. Det ble også registrert smerter (KOOS-skår) og en generell funksjonsskår (SF36).

Resultater

Etter 6 mnd var det ingen forskjeller mellom gruppene, WOMAC-skår var bedret med 18-20 poeng i begge gruppene, og for KOOS og SF-36 var det heller ikke signifikante forskjelliger. I løpet av de første seks mnd hadde imidlertid 30% av fysioterapigruppen fått utført artroskopisk inngrep. Disse pasientene fikk etter inngrepet den samme funksjonsbedringen som de som ble operert straks.

Konklusjon

Studien viser at hos pasienter med kneleddsartrose og symptomatisk menisklesjon, fører konservativ behandling med fysioterapi til like gode resultater som artroskopisk kirurgi etterfulgt av fysioterapi, for 70% av pasientene. Hos 30% førte fysioterapi alene ikke til tilfredsstillende symptomlindring, men denne gruppen hadde god effekt av operasjon.

Studien er ikke uten mulige feilkilder. Inklusjonskriteriene var strenge og kan redusere generaliserbarhet. Studien var heller ikke blindet verken for pasienter eller terapeuter. Resultatene er imidlertid spennende og innebærer et potensiale for et betydelig redusert forbruk av artroskopisk kirurgi for denne pasientgruppen.

Kilder

Referanser

  1. Katz JN, Brophy RH, Chaisson CE, et al. Surgery versus physical therapy for a meniscal tear and osteoarthritis. N Engl J Med 2013; DOI: 10.1056/NEJMoa1301408.