Nyhetsartikkel

Menopausale plager og risiko for kardiovaskulær sykdom

Hvilken sammenheng er det mellom vasomotoriske symptomer ved menopausen og risikoen for senere utvikling av kardiovaskulær sykdom?

I en artikkel i American Journal of Obstetrics & Gynecology har forfatterne sett på sammenhengen mellom vasomotoriske symptomer ved menopausen og risikoen for å utvikle kardiovaskulær sykdom1. Studien er en samleanalyse av seks prospektive studier.

Bakgrunnen for studien var at menopausale vasomotoriske symptomer som hetetokter og nattesvette har blitt oppfattet som ugunstige risikofaktorer og surrogatmarkører for kardiovaskulær sykdom, men deres relasjon til klinisk kardiovaskulær sykdom er uklar.

Studien bestod av 23.365 kvinner. Kvinner som hadde opplevd kardiovaskulære hendelser før inklusjon, ble ekskludert. Sammenhengen mellom hyppighet, grad av plager og timing (før eller etter menopausen) av vasomotoriske symptomer og insident kardiovaskulær sykdom ble analysert.

Forfatterne fant ingen sammenheng mellom hyppighet av hetetokter og insident kardiovaskulær sykdom, mens kvinner som rapporterte om nattesvette "av og til" (hazard ratio, HR 1.22, 95% KI 1.02-1.45) eller "ofte" (1.29, 1.05-1.58) hadde høyere risiko. Hazard ratioer for kvinner med betydelig hetetoker, nattesvette og enhver type vasomotoriske symptomer var henholdsvis 1.83 (1.22-2.73), 1.59 (1.07-2.37) og 2.11 (1.62-2.76). Kvinner med enten tidlige (1.38, 1.10-1.75) eller sent innsettende (1.69, 1.32-2.16) vasomotoriske symptomer hadde økt risiko for insident kardiovaskulær sykdom sammenlignet med kvinner som ikke hadde vasomotoriske symptomer.

Forfatterne konkluderer at alvorlighetsgrad heller enn hyppighet av vasomotoriske symptomer var forbundet med økt risiko for senere kardiovaskulær sykdom. Vasomotoriske symptomer som startet før eller etter menopausen var også forbundet med økt risiko for kardiovaskulær sykdom.

I en kommentar til studien sier forfatterne at basert på disse funnene er det mulig å identifisere kvinner med økt risiko for kardiovaskulær sykdom, noe som gir mulighet for å påvirke andre kardiovaskulære risikofaktorer på et tidlig tidspunkt og som kan bedre deres fremtidige kardiovaskulære helse.

Kilder

Referanser

  1. Zhu D, Chung HF, Dobson AJ, et al. Vasomotor Menopausal Symptoms and Risk of Cardiovascular Disease: A pooled analysis of six prospective studies published online ahead of print, 2020 Jun 22. Am J Obstet Gynecol. 2020;S0002-9378(20)30664-5. doi:10.1016/j.ajog.2020.06.039 DOI