Informasjon

Metformin vs glipizid vedr. kardiovaskulær sykdom

Er det noen forskjell på effekten av metformin versus glipizid når det gjelder risiko for alvorlige kardiovaskulære komplikasjoner hos pasienter med type 2-diabetes og koronar arteriesykdom?

Temaside om Korona

Bakgrunn

Sulfonylurea og metformin er de to hovedklassene av antidiabetika. I denne studien gransket forskerne om de to medikamentene hadde forskjellige effekter på makrovaskulære komplikasjoner og mortalitet hos pasienter med diabetes1. De sammenlignet langtidseffekter av glipizid (et sulfonylureapreparat) og metformin på større kardiovaskulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes som også hadde koronar arteriesykdom.

Metode

Studien var en multisenter, randomisert, dobbel-blind, placebo-kontrollert studie. Totalt 304 pasienter ble inkludert. Deltakerne ble randomisert til å motta enten glipizid 30 mg/dag eller metformin 1,5 g/dag i 3 år. De primære endepunktene var tid til kardiovaskulære hendelser, inklusive død av kardiovaskulær årsak, død uansett årsak, ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt hjerneslag eller arteriell revaskularisasjon.

Resultater

Ved avslutningen av studien hadde begge grupper oppnådd en signifikant nedgang i HbA1c (7,1% i glipizid-gruppen, 7,0% i metformin-gruppen). Etter en median oppfølgingstid på 5,0 år hadde 93 deltakere utviklet 103 primære endepunkter. Intention-to-treat analyse viste en justert hazard ratio på 0,54 (95% KI, 0,30-0,90) for samlede kardiovaskulære hendelser blant pasienter som mottok metformin sammenlignet med glipizid. De sekundære endepunktene og forekomst av bivirkninger var ikke forskjellige for de to gruppene.

Konklusjoner

Behandling med metformin i 3 år reduserte forekomsten av større kardiovaskulære hendelser signifikant i løpet av en observasjonsperiode på median 5 år sammenlignet med glipizid. Resultatene indikerer en mulig gevinst med metforminbehandling på kardiovaskulære hendelser blant høyrisiko pasienter.

Kilder

Referanser

  1. Hong J, Zhang Y, Lai S, et al. Effects of metformin versus glipizide on cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and coronary artery disease. Diabetes Care 2012 Dec 10. Epub ahead of print . pmid:23230096. PubMed