Informasjon

Mindre livmorhalskreft med HPV-screening

I Norge screenes det på livmorhalskreft med celleprøve hvert 3. år fra 25 års alder. HPV-testing har høyere diagnostisk sensitivitet. I den aktuelle studien har man sammenlignet de to metodene.

Temaside om Korona

Bakgrunn

Forekomsten av invasiv livmorhalskreft har gått betydelig ned etter innføring av regelmessig cytologisk screening. I Norge, som i de fleste industrialiserte land, består screeningen av en celleprøve fra livmorhalsen hvert 3. år fra 25 års alder. Unormale funn følges opp med ny cytologi eller HPV-test etter en fastlagt algoritme. Forstadier til kreft (CIN 2 eller CIN 3) blir behandlet kirurgisk før de utvikles til invasiv kreft. Store studier har vist at HPV-testing har høyere diagnostisk sensitivitet for å oppdage CIN 2 og 3, men det er ikke vist at dette også fører til en tilsvarende reduksjon av invasiv kreft.

I perioden 1998 til 2004 ble det gjennomført 4 store, randomiserte studier i Sverige, Nederland, England og Italia, hvor man sammenlignet cytologisk screening med HPV-basert screening. Endepunktene var forekomst av forstadier til kreft. Studiene var for små og med for kort varighet til å kunne avdekke eventuelle forskjeller i forekomsten av kreft.

Materiale og metode

Den aktuelle studien er en oppfølging av de 4 nevnte studiene1. Prinsippene fra meta-analyser er brukt og materialene er slått sammen. Tilsammen utgjør dette 176.000 kvinner som er fulgt i 6,5 år. Endepunktet var diagnostisering av invasiv kreft i livmorhalsen.

Resultater

Totalt ble det påvist 107 tilfeller av invasiv kreft. For hele perioden var det en risikoreduksjon på 40% for invasiv kreft i HPV-gruppen sammenlignet med cytologigruppen (RR 0,60 – 95% KI: 0,40-0,89). For de første 2,5 år var det ikke signifikant forskjell mellom gruppene (RR 0,79 – 95% KI: 0,46-1,36). Etter 2,5 års oppfølging var forskjellen signifikant (RR 0,45 – 95%KI: 0,25-0,81). Hos kvinnene med negativ test i første screeningrunde var risiko for påvisning av invasiv kreft hele 70% lavere i HPV-gruppen (RR 0,30 – 95% KI: 0,15-0,60). I absolutte tall vil dette si at man fant en insidens av invasiv kreft på 8,7 tilfeller per 100.000 kvinner etter 5,5 år i HPV-gruppen, og 36 tilfeller per 100.000 kvinner i cytologigruppen.

Diskusjon

Forekomsten av invasiv kreft i studien er lav, og konfidensintervallene er vide. Men analysen viser en statistisk signifikant reduksjon av invasiv kreft med HPV-testing. Den høyere sensitiviteten for å oppdage relevante kreftforstadier betyr også økt trygghet for å stole på en negativ/normal test. Insidensen av kreft var lavere 5,5 år etter HPV-test enn 3,5 år etter cytologisk undersøkelse. I en økonomisk vurdering av screeningmetoder vil en økning av screeningintervallet til 5 år ved bruk av HPV-test være et viktig moment.

Kilder

Referanser

  1. Ronco G, Dillner J, Elfström KM, et al. Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomised controlled trials. Lancet 2014; 383: 524-32.