Nyhetsartikkel

Mobbing som risikofaktor for kardiovaskulær sykdom

Mobbing på arbeidsplassen synes å være en underkjent risikofaktor for kardiovaskulær sykdom.

Epidemiologiske, fysiologiske og eksperimentelle data støtter oppfatningen om at stresseksponering bidrar til kardiovaskulær risiko1. Arbeidsrelatert stress er en av de kroniske stressorene som er grundig undersøkt, både fordi vi tilbringer store deler av dagen på arbeid og kan oppleve mer eller mindre stress, men også fordi ulike typer arbeid gir en mulighet for å sammenligne ulike dimensjoner av psykologisk stress. Faktorer som jobbkrav, jobbkontroll og støtte i arbeidet uavhengig eller i kombinasjon, har alle blitt relatert til kardiovaskulær risiko. Men det er også andre stressfylte eksponeringer som kan forekomme på arbeidsplassen uten at det er direkte relatert til typen jobb.

I en samlestudie fra Sverige og Danmark med nesten 80.000 deltakere i alderen 18 til 65 år ble individer uten kjent kardiovaskulær sykdom fulgt i gjennomsnitt over 12 år2. Det var lik kjønnsfordeling. Formålet med studien var å se på sammenhengen mellom risikoen for kardiovaskulær sykdom og eksponering for mobbing eller vold på arbeidsplassen.

Mobbing på arbeidsplassen ble rapportert av 9%, mens 13% rapporterte om at de hadde vært utsatt for vold i jobben det siste året. Hazard ratio for å utvikle kardiovaskulær sykdom var 1.59 (risikoøkning 59%, 95% KI 1.28-1.98) for de som rapporterte om mobbing sammenlignet med de som ikke ble mobbet. Tilsvarende var hazard ratio 1.25 (95% KI 1.12-1.40) for de som var eksponert for vold i jobben versus de som ikke var det. Både mobbing og vold hadde i studien et dose-respons forhold med risikoen for kardiovaskulær sykdom - jo sterkere eksponering, jo høyere risiko.

Selv om resultatene ikke nødvendigvis innebærer en årsakssammenheng, så gjør studien oss oppmerksom på en dimensjon med stress som ikke er særlig grundig undersøkt i relasjon til kardiovaskulær sykdom. Studien viser at mobbing og vold på arbeidsplassen er en type eksponering som forekommer hyppig. Forskerne anslår at om dette var en årsaksfaktor, og man fikk slutt på mobbingen, så ville man forebygge 5% av alle tilfeller med kardiovaskulær sykdom. Tilsvarende tall for vold var 3%.

Med andre ord, mobbing og vold på arbeidsplassen synes å være risikofaktorer på høyde med andre kjente risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Kivimäki M, Steptoe A. Effects of stress on the development and progression of cardiovascular disease. Nat Rev Cardiol 2018;15:215. PubMed
  2. Xu T, Magnusson Hansson LL, Lange T, et al. Workplace bullying and workplace violence as risk factors for cardiovascular disease: a multi-cohort study. European Heart Journal, ehy683, published 19 November 2018 . academic.oup.com