Nyhetsartikkel

Monoklonale antistoffer mot covid-19

Det er utviklet monoklonale antistoffer mot SARS-CoV-2. Hvor effektive er disse medisinene mot covid-19 sykdom?

Selv om mange land i verden har kommet et godt stykke på vei med å vaksinere befolkningene for å oppnå flokkimmunitet, så fortsetter forskere arbeidet med å utvikle behandlinger som virker umiddelbart mot selve sykdommen. Både det europeiske (EMA) og det amerikanske (FDA) legemiddelbyrået vurderer mulighetene for å bruke monoklonale antistoffer i behandlingen av covid-19.

Slik behandling fikk mye oppmerksomhet i oktober 2020 da Donald Trump ble behandlet med en eksperimentell antistoffmedisin fra firmaet Regeneron. Etter den tid er man kommet lengre i utprøvingen av slike medisiner.

Monoklonale antistoffer er identiske kopier av antistoffer som angriper ett spesifikt antigen, i dette tilfellet en spesifikk del av SARS-CoV-21. Forskerne lager slike antistoffer ved å eksponere hvite blodceller mot et bestemt antigen. Frem til nå har dette antigenet vært spike-proteinet på overflaten til SARS-CoV-2.  De velger så ut ut en enkelt hvit blodcelle eller klone og bruker denne som basis til å lage mange identiske celler og på den måten produseres mange identiske kopier av det monoklonale antistoffet. Hvert monoklonale antistoff er spesifikt for det matchende antigenet. For covid-19 finnes det flere autoriserte monoklonale antistoff behandlinger. 

I november 2020 fikk Regenerons antistoff cocktail midlertidig godkjenning (emergency authorization) av FDA i USA, og i februar 2021 ga FDA en antistoff cocktail fra Eli Lilly godkjenning på samme vilkår.

I april 2021 presenterte Regeneron data fra en fase 3 dobbel-blind, randomisert, placebo-kontrollert studie med 1505 deltakere. I studien ble det gitt én injeksjon med en monoklonal antistoff cocktail med casirivimab + imdevimab (REGEN-COV)2-3. Individene som inngikk i studien, var ikke-infiserte personer uten anti-SARS-CoV-2 antistoffer eller symptomer på covid-19, og som bodde i samme husholdning med en person hadde testet positivt på SARS-CoV-2 i løpet av de foregående 4 dagene.

Studien viste at REGEN-COV ga 72 prosent beskyttelse mot symptomatisk infeksjon den første uken etter injeksjonen og 93 prosent beskyttelse i de følgende ukene. Antistoff cocktailen hjalp også de som ble syke, til å bli raskere friske. Pasienter med symptomatisk covid-19 som ble behandlet med REGEN-COV, ble friske i løpet av 1 uke. Til sammenligning ble de som fikk placebo, friske etter 3 uker. De som mottok antistoff cocktailen, ble også raskere kvitt viruset, og ingen ble hospitalisert innenfor en 29 dagers observasjonsperiode. Bivirkninger ble rapportert hos 29 prosent av dem som fikk placebo, mot 20 prosent av dem som fikk REGEN-COV.

Eli Lilly's antistoff cocktail består av de monoklonale antistoffene bamlanivimab og etesevimab.

Nye retningslinjer i mars 2021 fra infeksjonsmedisinere i USA (the Infectious Diseases Society of America) anbefaler bruk av Eli Lilly's cocktail i behandlingen av ikke innlagte pasienter med mild til moderat covid-19 som er i risiko for å utvikle alvorlig sykdom4. Denne anbefalingen har sin bakgrunn i en studie av mer enn 1000 pasienter. Studien viste signfikant lavere tall for hospitalisering og død blant de som fikk denne behandlingen. På det tidspunkt anbefalingen ble gitt, forelå ikke resultatene fra Regenerons studie.

Det antydes imidlertid at det ikke er sikkert at disse medisinene virker like godt mot andre virusvarianter.

De overnevnte studiene er så langt ikke publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrift og må derfor tas med et forbehold. Informasjonen gir imidlertid et inntrykk av utviklingen på dette området.

En studie som imidlertid er publisert5, RECOVERY, viste at den monoklonale interleukin-hemmeren tocilizumab (IL-6) bedret overlevelsen og andre kliniske utfall blant hospitaliserte pasienter med hypoksi og systemisk inflammasjon. De gunstige effektene var uavhengige av mengden respiratorisk støtte og kom i tillegg til de gunstige effektene av systemiske kortikosteroider.

Kilder

Referanser

  1. Jeong M. MedicalNewsToday. Monoclonal antibodies for COVID-19: What do we know so far? Published April 1, 2021. www.medicalnewstoday.com
  2. Regeneron, news release. Phase 3 trial of Regen-Cov in patients with symptomatic SARS-CoV-2. April 12, 2021. newsroom.regeneron.com
  3. WebMD. Regeneron Antibody Cocktail Offers COVID Protection. April 13, 2021. www.webmd.com
  4. Bhimraj A, Morgan RL, Shumaker AH, et al. IDSA Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19. Infectious Diseases Society of America. Last updated, 4/14/2021. www.idsociety.org
  5. RECOVERY Collaborative Group. Tocilizumab in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. The Lancet, published May 01, 2021. Doi: 10.1016/S0140-6736(21)00676-0. DOI