Nyhetsartikkel

Multippel sklerose og Epstein-Barr virus

Infeksjon med Epstein-Barr virus har i mange år vært ansett som en mulig årsaksfaktor for MS. Funnene i en amerikansk studie styrker denne hypotesen.

Multippel sklerose (MS) er en kronisk inflammatorisk demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet med ukjent etiologi. Demyeliniseringen i hjernen og ryggmargen er en immunmediert prosess muligens utløst av en virusinfeksjon1. Blant de antatte årsaksagensene er Epstein-Barr-virus (EBV). EBV er et humant herpesvirus som etter infeksjon vedvarer i latent form i B-lymfocytter gjennom hele vertens liv. En årsaksrolle til EBV støttes av økt MS-risiko etter infeksiøs mononukleose2, forhøyede serumantistofftitere mot EBV-kjerneantigener3, og funn av EBV i MS-demyeliniserte lesjoner rapportert i noen studier4-5. Bevis for årsakssammenheng er imidlertid fortsatt usikker.

I en studie publisert i Science6 testet forskerne hypotesen om at MS er forårsaket av EBV i en kohort med mer enn 10 millioner yngre voksne i det amerikanske militæret gjennom perioden fra 1993 til 2013. Serumprøver tatt ved oppstart av militærtjenesten viste at 5.3 prosent av soldatene var EBV-negative. Disse ble definert å være i risikogruppen for å få EBV-infeksjon og MS.

955 av soldatene ble diagnostisert med MS under tjenesteperioden. For 801 av disse hadde man tilgang til EBV-status. Hver av disse personene med MS ble matchet med to randomiserte utvalgte personer. Totalt var det 1566 kontroller.

Blant 35 tilfeller av MS som var EBV-seronegative ved studiestart, serokonverterte alle unntatt én før MS-diagnosen, noe som tilsvarer en 32 ganger økning i den relative risikoen for MS sammenlignet med kontrollene (hazard ratio 32.4, 95% KI 4.3-245.3). Risikoen var ikke økt for andre virus. Blant alle MS-pasienter var andelen som var EBV-positive ved studieslutt også forhøyet (800 av 801) sammenlignet med kontrollene. Mediantiden fra første positive EBV-prøve til debut av MS var 5 år.

Serumnivåer av nevrofilament lett kjede, en biomarkør for nevroaksonal degenerasjon, økte bare etter EBV serokonversjon. 

Selv om dette ikke beviser en årsakssammenheng, er dette funnet ifølge forskerne det sterkeste beviset til dags dato som impliserer EBV i patogenesen av MS.

Kilder

Referanser

  1. Fransen NL, Hsiao CC, van der Poel M, et al. Tissue-resident memory T cells invade the brain parenchyma in multiple sclerosis white matter lesions. Brain. 2020;143(6):1714-1730. doi:10.1093/brain/awaa117 DOI
  2. Thacker EL, Mirzaei F, Ascherio A. Infectious mononucleosis and risk for multiple sclerosis: a meta-analysis. Ann Neurol. 2006;59(3):499-503. doi:10.1002/ana.20820 DOI
  3. Levin LI, Munger KL, Rubertone MV, et al. Temporal relationship between elevation of epstein-barr virus antibody titers and initial onset of neurological symptoms in multiple sclerosis. JAMA. 2005;293(20):2496-2500. doi:10.1001/jama.293.20.2496 DOI
  4. Moreno MA, Or-Geva N, Aftab BT, et al. Molecular signature of Epstein-Barr virus infection in MS brain lesions. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2018;5(4):e466. Published 2018 Jun 7. doi:10.1212/NXI.0000000000000466 DOI
  5. Hassani A, Corboy JR, Al-Salam S, Khan G. Epstein-Barr virus is present in the brain of most cases of multiple sclerosis and may engage more than just B cells. PLoS One. 2018;13(2):e0192109. Published 2018 Feb 2. doi:10.1371/journal.pone.0192109 DOI
  6. Bjornevik K, Cortese M, Healy BC, et al. Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis. Science. 2022;375(6578):296-301. doi:10.1126/science.abj8222 DOI