Informasjon

Nakkemanipulasjon, medikament eller hjemmeøvelser?

Nakkeplager er hyppige. Det finnes flere behandlingsmuligheter, men hvilken fungerer best?

Temaside om Korona

Bakgrunn

Akutte eller subakutte nakkesmerter er en vanlig plage som ofte fører til kontakt med helsevesenet. Det foreligger ikke dokumentasjon som gir grunnlag for å peke ut et førstevalg blant behandlingsalternativene som er undersøkt. Ulike Cochrane-rapporter konkluderer med manglende evidens for effekt av medikamentell behandling eller hjemmeøvelser, og det finnes kun studier av lav kvalitet som gir antydning om effekt av manipulasjon. I denne studien publisert i Annals of Internal Medicine, var hypotesen at spinal manipulasjon er en mer virksom behandling enn medikamenter eller hjemmeøvelser1.

Studiedesign

Pasientene ble rekruttert og fulgt opp ved en universitets-tilknyttet poliklinikk og en smerteklinikk. De aller fleste pasientene hadde smertevarighet mer enn 4 uker ved studiestart. Studien var randomisert, kontrollert, men ikke blindet. Resultatet av randomiseringen var skjult, og all klinisk evaluering ble gjort uten kjennskap til hvilken gruppe pasienten tilhørte. Til sammen 270 pasienter ble inkludert, 90 i hver av gruppene manipulasjon, hjemmeøvelser, eller medikamentell behandling. Studien var såkalt pragmatisk; 6 kiropraktorer utførte manipulasjon slik de pleidde å gjøre det. Valg av medikament ble gjort individuelt og etter vanlige retningslinjer. Instruksjon for å lære forsiktige, egenmobiliserende øvelser ble tilpasset den enkelte.

Studien varte i 12 uker, og det ble registrert oppfølgende data etter 26 og 52 uker. Det primære endepunktet var pasientens egen registrering av nakkesmerte. Ved studiestart hadde gruppene like mye smerter med et gjennomsnitt nær 5,0 på en skala fra 0-10.

Resultater

Etter 12 uker var smerteintensiten redusert med 3,75 enheter i manipulasjonsgruppen, 2,81 enheter i medikamentgruppen og 3,31 enheter i øvelsesgruppen. Andelen med mer enn 50% reduksjon av smerte etter 12 uker var henholdsvis 82%, 69% og 77% i de tre gruppene. Dette betyr at det er statistisk signifikant bedre effekt av manipulasjon sammenlignet med medikamentell behandling, men ikke signifikant forskjell mellom manipulasjon og hjemmeøvelser. Det samme var også tilfellet for en rekke sekundære endepunkter og på ulike tidspunkter.

Diskusjon

Studien er av svært god kvalitet. Det mangler sammenligning med placebo, som kunne vært for eksempel ”sham”-manipulasjon. Kost-nytte analyse kunne også vært spennende. Pasientene som gjennomførte hjemmeøvelser var 2 ganger til behandler for instruksjon, manipulasjon ble gjennomført i gjennomsnitt 15 ganger på hver pasient i løpet av 12 uker.

Konklusjon: Uavgjort mellom manipulasjon og hjemmeøvelser, dårligst resultat ved medikamentell behandling.

Kilder

Referanser

  1. Bronfort G, Evans R, Anderson AV, et al. Spinal manipulation, medication, or home exercise with advice for acute and subacute neck pain. Ann Intern Med 212; 156: 1-10.