Nyhetsartikkel

Når bør pasienter med øvre GI blødning endoskoperes?

Hvor mye haster det med å endoskopere pasienter med akutt øvre gastrointestinal blødning? Og hva er gevinsten med tidlig endoskopi?

Gastrointestinal (GI) blødning er en av de vanligste GI diagnoser blant hospitaliserte pasienter1. De fleste blir endoskopert fordi endoskopiske funn kan klargjøre risiko og veilede behandlingen. Det er ingen konsensus om når endoskopien skal gjøres2. Tilgjengelige bevis har vært begrenset og av lav kvalitet.

Retningslinjer anbefaler at endoskopi bør gjøres innen 24 timer etter innleggelse3. Beslutningen om å gjøre endoskopi baseres vanligvis på risikovurdering ved å klassifisere pasienter som lavrisiko eller høyrisiko for ytterligere blødning og død (f.eks. ved hjelp av the Glasgow–Blatchford score).

I en studie publisert i New Eng J Med var formålet å vurdere om umiddelbar endoskopi bedrer utfallet til pasienter som man predikerte hadde høy risiko for ytterligere blødning og død4. Pasientene ble randomisert til å bli endoskopert innen 6 timer eller mellom 6 og 24 timer. Det primære utfallsmålet var død av enhver årsak innen 30 dager etter randomisering.

Totalt inngikk 516 pasienter i studien. 30-dagers mortalitet var 8.9 prosent (23 av 258 pasienter) i gruppen som ble tidlig endoskopert mot 6.6 prosent (17 av 258 pasienter) i gruppen som ble endoskopert etter 6 timer. Ny blødning i observasjonsperioden på 30 dager skjedde hos 28 pasienter (10.9 prosent) blant de tidlig endoskoperte og blant 20 pasienter (7.8 prosent) i den andre gruppen. Ulcera med aktiv blødning eller synlige kar ble funnet ved tidlig endoskopi blant 105 av 158 pasienter med peptiske ulcera i den tidlige endoskopi-gruppen mot 76 av 159 (47.8 prosent) i kontrollgruppen. Endoskopisk hemostatisk behandling ble gitt ved den initiale endoskopien til 155 pasienter (60.1 prosent) i gruppen med tidlig endoskopi mot 125 (48.4 prosent) i den andre gruppen.

Forfatterne konkluderer at blant pasienter med høy risiko for blødning og død, var endoskopi utført innen 6 timer ikke forbundet med lavere 30-dagers mortalitet enn endoskopi som ble utført mellom 6 og 24 timer etter innleggelse.

Kilder

Referanser

  1. Peery AF, Crockett SD, Murphy CC, et al. Burden and cost of gastrointestinal, liver, and pancreatic diseases in the United States: update 2018. Gastroenterology 2019;156:254.e11-272.e11.
  2. Barkun AN, Almadi M, Kuipers EJ, et al. Management of nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: guideline recommendations from the International Consensus Group. Ann Intern Med 2019;171:805-822. Annals of Internal Medicine
  3. Gralnek IM, Dumonceau J-M, Kuipers EJ, et al. Diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline. Endoscopy 2015;47(10):a1-a46.
  4. Lau JYW, Yu Y, Tang RSY, et al. Timing of endoscopy for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med 2020; 382:1299-1308. www.nejm.org