Nyhetsartikkel

Når er du for gammel til å arbeide som lege?

Leger fortsetter å praktisere i yrket sitt etter passert 70 år oftere enn andre arbeidstakere. Men er det forsvarlig? Og hvordan skal en bedømme om en lege er uskikket til å praktisere?

En artikkel om dette på Medscape Medical News fanget min interesse1. Leger har ingen aldersgrense i USA, uavhengig av spesialitet. I Norge får leger jobbe til de fyller 80 år, og de kan søke om lisens for ett år av gangen etter å ha passert 80.

I 2015 hevet Stortinget aldersgrensen for bortfall av autorisasjon for helsepersonell fra 75 år til 80 år2. Det ble vist til at det aldri er dokumentert at eldre leger er en større fare for pasientsikkerheten enn yngre, uerfarne leger. Helse- og omsorgsminister Bent Høie begrunnet forslaget med at vi blir flere eldre og vi lever stadig lengre. Eldre helsepersonell utgjør en betydelig ressurs, med solid helsefaglig kompetanse og erfaring. I høringsrunden før vedtaket ble gjort, var det imidlertid flere instanser som advarte mot å heve aldersgrensen da det kunne sette pasientsikkerheten i fare.

En rapport fra Helsedirektoratet viser at norske leger står lengre i jobb enn andre arbeidstakere3. Aldersgruppen 67 år og eldre utgjorde i 2016 rundt 4,7 prosent av fastlegene og 4,5 prosent av overlegene i spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende tall for hele den norske arbeidsstyrken var 1,8 prosent.

Leger over 80 år som søker om å kunne fortsette å praktisere som lege i Norge, må fremlegge legeattest, attest på aktivitet siste fem år og dokumentasjon på aktivitet fremover. Legeattesten innebærer ingen formelle krav til bestått kognitiv test.

Til tross for at antall leger i Europa har økt med fem prosent fra 2010 til 2020, er mangel på leger en stor utfordring4. Det er også et generelt trekk at antallet spesialister øker mer enn primærleger og at gjennomsnittsalderen på leger er høy i mange land. Særlig blant allmennleger øker gjennomsnittsalderen. I Norge er totalt én av fem fastleger over 60 år. I mange kommuner i Norge er over 1/3 av fastlegene over 60 år og over 150.000 mennesker i Norge har ingen fastlege. Mange fastleger kvier seg for å slutte ved fylte 70 år, fordi de vet at det står ingen yngre leger klare til å overta jobben deres.

I USA har den amerikanske legeforeningen utviklet et sett av retningslinjer for å screene og vurdere leger, men ordningen er ikke iverksatt da de manglet mandat til å innføre retningslinjene. I arbeidet med å lage retningslinjene pekes det på at det er en betydelig større variabilitet i kunnskap og ferdigheter blant 80-åringer enn blant for eksempel 40-åringer. Med andre ord, funksjonsalder er ikke det samme som kronologisk alder.

Akkurat som aldrende idrettsutøvere kan miste hurtighet, styrke og fleksibilitet, og noen aldrende forskere kan miste en del av sin tidligere kognitive hastighet, fleksibilitet og mentale styrke, kan aldrende helsepersonell miste noe av den fysiske koordinasjonen, styrken, og synsstyrken som er nødvendig for å utføre krevende oppgaver. De kan også miste noe av prosesseringshastigheten, arbeidsminnet og den eksekutive funksjonen som gjør at de kan utmerke seg i kognitive faglige oppgaver1.

Det er lettere å oppdage mental svekkelse når en lege jobber i team, som i et sykehus, enn hos en lege som arbeider uten kolleger som kan gripe inn. Ofte er det imidlertid en høy terskel for at kolleger griper inn. Noen ganger først når det er gjort alvorlige feil.

I forslaget til den amerikanske legeforeningens retningslinjer for å bedømme om en eldre lege er skikket til å fortsette å praktisere, er det tre hovedkriterier: en fysisk undersøkelse, nevrokognitiv screening og øyeundersøkelse. Den nevrokognitive screeningen er den mest utfordrende og avgjørende. En lege med svekket kognisjon vil i de aller fleste situasjoner være uegnet til å praktisere som lege. 

Flere sykehus og universiteter i USA har egne evalueringsprogrammer for eldre leger.

I forslaget til amerikanske retningslinjer er det ni prinsipper for vurdering. De bør være evidensbaserte; etiske; relevante; ansvarlige; rettferdige; transparente; støttende; ikke-belastende; og gi leger rettssikkerhetsbeskyttelse.

Kilder

Referanser

  1. Loudin A. How Old Is Too Old to Work as a Doctor? Medscape Medical News. Published April 27, 2022. www.medscape.com
  2. Johannessen CR. Leger får jobbe til de fyller 80. Tidsskr Nor Legeforen 135: 1615. Publisert 22. september 2015. tidsskriftet.no
  3. Helsedirektoratet. Leger i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Rapport 2020. www.helsedirektoratet.no
  4. Helsedirektoratet. Oppfølging av Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Årsrapport 2020. Publisert 19. mai 2021. www.helsedirektoratet.no