Nyhetsartikkel

Natrium og kalium og risiko for kardiovaskulær sykdom

Lavere natriuminntak og høyere kaliuminntak ser ut til å redusere forekomstene av kardiovaskulære hendelser.

Mange epidemiologiske studier har vist at det er en direkte sammenheng mellom natriuminntak og blodtrykk. Økt inntak av natrium øker blodtrykket og øker risikoen for kardiovaskulær sykdom. Formålet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom inntak av natrium og kalium og forekomsten av kardiovaskulær sykdom1.

Forfatterne brukte målinger av natrium og kalium i 24 timers urinsamlinger som markører for inntak av disse elektrolyttene. De brukte data fra seks prospektive kohortstudier av friske voksne i USA som med mellomrom foretok døgnsamlinger av urin. Totalt inngikk 10709 personer i studien. Gjennomsnittsalderen var 52 år og 54 prosent var kvinner. Det oppstod 571 kardiovaskulære hendelser over en median oppfølgingstid på knapt 9 år.

Forfatterne sammenlignet personene i den høyeste kvartilen med natriumutskillelse med den laveste kvartilen og fant en 60 prosents økning i kardiovaskulære hendelser (HR 1.60, 95% KI 1.19-2.14). Motsatt var det for kalium, der den høyeste kvartilen hadde en 31 prosent reduksjon i kardiovaskulære hendelser (HR 0.69, 95% KI 0.51-0.91). Forfatterne beregnet at for hver økning i 1000 mg utskillelse av natrium i urinen per døgn, førte det til 18 prosent økning i kardiovaskulær risiko (HR 1.18, 95% KI 1.08-1.29). Tilsvarende for kalium var en 18 prosent nedgang i kardiovaskulær risiko (HR 0.82, 95% KI 0.72-0.94).

Forfatterne konkluderer at høyere natrium og lavere kalium, som målt med multiple 24 timers oppsamlinger av urin, hadde en dose-respons sammenheng med økt risiko for kardiovaskulær sykdom 

Det interessante er om redusert natriuminntak og økt kaliuminntak påvirker forekomsten av kardiovaskulær sykdom. Her har finnene gjort en stor innsats. På 60-tallet hadde Finland en av de høyeste forekomstene av kardiovaskulære hendelser. Myndighetene gjennomførte opplysningskampanjer for å få folk til å redusere saltinntaket. De samarbeidet med matprodusenter for å redusere mengden natrium i maten og øke mengden kalium. Resultatene av de finske tiltakene viste at reduksjoner i urinnatrium og økt urinkalium, førte til færre tilfeller med hypertensjon og kardiovaskulære hendelser2.

Kilder

Referanser

  1. Ma Y, He FJ, Sun Q, et al. 24-Hour Urinary Sodium and Potassium Excretion and Cardiovascular Risk published online ahead of print, 2021 Nov 13. N Engl J Med. 2021;10.1056/NEJMoa2109794. doi:10.1056/NEJMoa2109794 DOI
  2. Laatikainen T, Pietinen P, Valsta L, et al. Sodium in the Finnish diet: 20-year trends in urinary sodium excretion among the adult population. Eur J Clin Nutr. 2006;60(8):965-970. www.nature.com