Nyhetsartikkel

Nevromoduleringsterapi ved fekal inkontinens

Fekal inkontinens har en betydelig negativ effekt på livskvaliteten. Kanskje kan en ny behandlingsmetode basert på magnetisk stimulering hjelp disse pasientene?

Temaside om Korona

Fekal inkontinens er en vanlig, multifaktoriell forstyrrelse som medfører betydelig redusert livskvalitet. Behandlingen er utfordrende fordi man ikke har en mekanisk effektiv terapi. Nylig har man blitt oppmerksom på at lumbal/sakral nevropati som påvirker anorektum, er en viktig patofysiologisk mekanisme.

I den aktuelle studien undersøkte forfatterne effekten av en translumbosakral nevromodulerings-terapi ved fekal inkontinens1. Det er en ny, ikke-invasiv behandlingsmodalitet med lovende resultater både mekanisk og når det gjelder livskvalitet.

Forskerne undersøkte om gjentatte magnetiske stimuleringer av det lumbosakrale plexus bedret nevropatien og symptomene på fekal inkontinens ved hjelp av nevroplastisitet - en medfødt evne som nervesystemet har til å vokse pånytt. Tidligere er det vist at magnetisk stimulering av hjernen kan være effektiv ved depresjon og andre forstyrrelser. Den aktuelle studien er den første i sitt slag der man undersøker effekten av magnetisk stimulering av det lumbosakrale plexus. De 33 pasientene som ble inkludert i studien, hadde moderat alvorlig fekal inkontinens. De mottok seks 1-timers behandlinger med translumbosakral nevromoduleringsterapi (TNT). Pasientene ble randomisert til tre grupper som fikk henholdsvis 1-, 5- og 15-Hz frekvens stimulering.

Episodene med fekal inkontinens ble signifikant færre i alle tre gruppene. 1-Hz gruppen hadde den høyeste responsraten (91 prosent) og oppnådde signifikante forbedringer av anal nevropati, sensorimotor funksjon og livskvalitet sammenlignet med de andre gruppene. TNT var en sikker og effektiv behandling og ga på kort sikt mindre lekkasje av avføring og bedret anorektal sensorimotor funksjon.

Forfatterne skriver at metoden bør utforskes nærmere med sham-kontroller og langtidsstudier for å få mer kunnskap om metodens effekt, dosering og varighet. Fordi metoden er enkel å gjennomføre og sikker, mener forfatterne at denne behandlingen kan bli en "game-changer".

Kilder

Referanser

  1. Rao SSC, Xiang X, Sharma A, et al. Translumbosacral Neuromodulation Therapy for Fecal Incontinence: A Randomized Frequency Response Trial published online ahead of print, 2020 Jul 29. Am J Gastroenterol. doi:10.14309/ajg.0000000000000766 DOI