Informasjon

Nøtter forlenger livet!

Studier har vist en sammenheng mellom økt inntak av nøtter og redusert forekomst av koronar hjertesykdom. Disse funnene bekreftes i to store kohortstudier.

Bakgrunn

Forskning på helseeffekter av kosthold er krevende og forbundet med mange fallgruver og mye usikkerhet. Det kan ta årtier før kostholdsendringer kan avleses i statistikker over sykdom og død, og det er nærmest umulig å kontrollere for andre faktorer (confounders) som innvirker på helsen. Gjentatte observasjonsstudier og intervensjonsstudier har imidlertid vist en assosiasjon mellom økt inntak av nøtter og redusert forekomst av koronar hjertesykdom, og det er vist at inntak av nøtter blant annet reduserer kolesterol, oksidativt stress, hyperglykemi og insulinresistens. Det foreligger hittil ingen gode studier som har vist en sammenheng mellom nøtteinntak og dødelighet.

Materiale og metode

Den aktuelle publikasjonen er en analyse av to prospektive kohortstudier, med 25-30 års oppfølging1. Den ene studien omfattet 76.000 kvinner (Nurses Health Study), den andre 42.000 menn (Health Professionals Follow-up Study). I begge studiene ble det foretatt detaljerte kostholdregistreringer, inkludert forbruk av nøtter, med 2-4 års mellomrom. Personer som hadde alvorlig kronisk sykdom ved studiestart, var ekskludert fra analysen. Endepunkt for studien var død av enhver årsak.

Resultater

Det ble funnet en statistisk signifikant invers relasjon mellom nøtteinntak og dødelighet. Risiko for død hos de som spiste nøtter mindre enn en 1 gang hver uke sammenlignet med de som ikke spiste nøtter, var HR (Hazard Ratio) 0,93 (95% KI 0,90-0,96). Det vil si 7% redusert risiko for død. De som spiste nøtter 1 gang hver uke hadde 11% redusert risiko, 2-4 ganger per uke 13% redusert risiko, 5-6 ganger per uke 15% redusert risiko, og gruppen med daglig inntak av nøtter hadde 20% redusert risiko for død (HR 0,80 - 95% KI 0,76-0,85). I separate analyser for peanøtter (som egentlig er en belgfrukt) og nøtter fra trær, var resultatene de samme.

Diskusjon

Studien viser en tydelig, invers, dose-respons assosiasjon mellom inntak av nøtter og dødelighet. Det er under analysene korrigert for alle kjent confoundere som røyking, vekt, mosjon, andre kostholdsfaktorer, med mer. Det er også gjennomført grundige sensitivitetsanalyser for effekt av eventuelle ukjente confounders. Selv om studien er av høy kvalitet, kan man likevel ikke konkludere med noen årsak-virkningsrelasjon i prospektive kohortstudier. Men denne studien representerer nivået like under den randomiserte, kontrollerte studien, og en slik RCT vil det være teknisk og økonomisk umulig å gjennomføre. Dette er derfor sannsynligvis det nærmeste man kommer sannheten på dette området.

Kilder

Referanser

  1. Bao Y, Han J, Hu FB, et al. Association of nut-consumption with total and cause specific mortality. N Engl J Med 2013; 369: 2001-11.