Nyhetsartikkel

Ny forebyggende behandling mot malaria

Det arbeides med å utvikle effektive vaksiner mot malaria. De foreliggende vaksinene gir bare delvis beskyttelse. Kan monoklonale antistoffer være en alternativ løsning?

Malaria er en livstruende myggbåren sykdom forårsaket av plasmodium parasitter. Ifølge WHO ble 241 millioner mennesker syke av malaria i 2020 og 627 000 døde - noe som innebar en 12 prosent økning sammenlignet med 20191. Det er særlig områder i Afrika sør for Sahara som rammes, og død blant barn under 5 år utgjør 80 prosent av de som dør. Utvikling av vaksine mot malaria pågår. Høsten 2021 gikk WHO ut med en anbefaling om vaksinering av spedbarn, problemet er imidlertid at vaksinen kun gir en delvis beskyttelse mot klinisk malaria. Vaksineeffekten etter 4 år var kun 36 prosent2.

Tross fremgangen i vaksineutviklingen er det et behov for tilleggsstrategier for å redusere den økende globale insidensen av malaria og dens dødelighet. Monoklonale antistoffer er en ny tilnærming til passiv beskyttelse mot malaria over en lengre periode3.

I New England Journal of Medicine4 presenteres en fase 1 klinisk studie for å vurdere sikkerheten, de farmakokinetiske egenskapene og effekten av L9LS, et nestegenerasjons monoklonalt antistoff mot malaria. De frivillige deltakerne hadde aldri hatt malaria og heller ikke mottatt vaksine mot malaria. De fikk en enkeltdose med L9LS enten som en intravenøs eller subkutan dose i tre ulike styrker. To til seks uker senere ble deltakerne og en kontrollgruppe eksponert for mygg som var bærere av Plasmodium falciparum for å oppnå en kontrollert human malariainfeksjon.

17 deltakere fikk L9LS, mens 6 personer utgjorde kontrollgruppen. Resultatene viste ingen sikkerhetsproblem. Halveringstiden for L9LS var 56 dager. Av de 17 som fikk L9LS, var 15 (88 prosent) beskyttet mot malaria, mens alle 6 kontrollpersonene fikk malaria. De to tilfellene med malaria i gruppen som fikk L9LS, hadde fått lave doser. Subkutane injeksjoner ga like bra resultater som intravenøse injeksjoner.

Forskerne konkluderer at i denne lille fase 1-studien ga L9LS gitt intravenøst eller subkutant beskyttelse mot malaria etter en kontrollert infeksjon, uten at den oppstod åpenbare bivirkninger. Fase 2-studier er planlagt i Mali og Kenya.

Kilder

Referanser

  1. Global Malaria Programme. World malaria report 2021. Geneva: World Health Organization, 2021. www.who.int
  2. RTS,S Clinical Trials Partnership. Efficacy and safety of RTS,S/AS01 malaria vaccine with or without a booster dose in infants and children in Africa: final results of a phase 3, individually randomised, controlled trial. Lancet 2015;386:31-45. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60721-8 DOI
  3. Gaudinski MR, Berkowitz NM, Idris AH, et al. A monoclonal antibody for malaria prevention. N Engl J Med 2021;385:803-814. DOI: 10.1056/NEJMoa2034031 DOI
  4. Wu RL, Idris AH, Berkowitz NM, et al. Low-Dose Subcutaneous or Intravenous Monoclonal Antibody to Prevent Malaria. N Engl J Med. 2022;387(5):397-407. doi:10.1056/NEJMoa2203067 DOI