Informasjon

Nye antikoagulantia ved atrieflimmer

Studier viser at nye antikoagulantia er minst like effektive og like trygge som warfarin for å forebygge hjerneslag ved atrieflimmer. Men forskjellene er små..

Bakgrunn

Atrieflimmer øker risiko for TIA og hjerneslag. Pasienter med atrieflimmer uten tidligere hjerneslag anbefales antikoagulasjon som primærprofylakse dersom CHADS2-skår er 2 eller høyere. Alle pasienter med atrieflimmer og gjennomgått hjerneslag anbefales antikoagulasjon som sekundærprofylakse. Behandlingen med warfarin mer enn halverer risiko for nye hjerneslag sammenlignet med placebobehandling.

De siste årene har det kommet flere alternativer til warfarin på markedet, og 2 preparater (dabigatran og rivaroksaban) er godkjent som profylakse mot atrieflimmer. Den aktuelle artikkelen er en systematisk litteraturstudie og metaanalyse av studier hvor de nye antikoagulantia sammenlignes med warfarin både når det gjelder effekt og sikkerhet1.

Materiale og metode

Etter grundig kvalitetsvurdering av publiserte studier, ble 12 studier med til sammen 54 875 pasienter inkludert i analysen. Alle studiene var fase II eller fase III randomiserte, kontrollerte studier hvor de nye antikoagulantia ble sammenlignet med warfarin. Endepunkter for effekt var total mortalitet, kardiovaskulær mortalitet eller hjerneslag. Endepunkter for sikkerhet var enhver alvorlig blødning eller hjerneblødning.

Resultater

De nye midlene var signifikant mer effektive enn warfarin når det gjaldt total mortalitet (RR 0,89 - 95% KI 0,83-0,96), kardiovaskulær mortalitet (RR 0,89 – 95% KI 0,82-0,98) og hjerneslag (RR 0,77 – 95% KI 0,70-0,86). Det var også signifikant færre hjerneblødninger med de nye medikamentene (RR 0,46 – 95% KI 0,39-0,56), og en ikke signifikant reduksjon av antall alvorlige blødninger (RR 0,86 – 95% KI 0,72-1,02).

Diskusjon

Resultatene virker overbevisende i favør av de nye antikoagulantia. Men warfarin er effektivt, og de absolutte forskjellene er små. For total mortalitet var de absolutte tallene 5,61 % versus 6,02 %, som gir en absolutt risikoreduksjon på 0,41% og NNT 244. Dette betyr at 244 pasienter må behandles for å spare ett liv. Tilsvarende var NNT for kardiovaskulær mortalitet 500, for hjerneslag 137 og for intrakraniell blødning 141.

Fordeler med de nye antikoagulantia er en enkel og fast dosering uten behov for monitorering av effekt. I dette ligger også en mulig fare. Utenom kliniske forsøk vil man måtte forvente lavere compliance, og kanskje forsterkes dette av at monitorering ikke er nødvendig. Preparatene har kort virketid, og effekten avtar raskt dersom man glemmer noen doser.

Studiene som ligger til grunn, er nødvendige for godkjenning og markedsføring av de nye preparatene. Virkeligheten kan endres utenom den ideelle studiesituasjonen. Ny forskning og årvåkenhet både blant forskrivere og brukere er nødvendig.

Kilder

Referanser

  1. Dentali F, Riva N, Crowther M, et al. Efficacy and safety of the novel oral anticoagulants in atrial fibrillation. A systematic review and meta-analysis of the literature. Circulation 2012; 126: 2381-91.