Nyhetsartikkel

Nye diagnostiske metoder ved glaukom

Dagens diagnostiske metoder ved glaukom er utilstrekkelige til å identifisere de pasientene med økt risiko for å utvikle blindhet.

Ca. 10 prosent av pasienter med åpenvinkel glaukom blir blinde selv om man bruker evidens-baserte retningslinjer utviklet fra kliniske forsøk og epidemiologiske studier1.

Påvisning og behandling av glaukom er begrenset fordi det ikke finnes biomarkører som kan identifisere pasienter som er i risiko for å bli blinde. Intraokulært trykk og funksjonell synsfelt-testing er biomarkører som brukes idag, men dessverre kan ikke disse metodene identifisere pasienter som er i høy risiko for progresjon til blindhet.

I en artikkel presenterer forfatterne nye metoder som kan endre dette1. Det dreier seg om visualisering av vannholdige vener (aqueous veins som drenerer den intraokulære væsken), optisk koherens tomografi angiografi (OCTA) og genmapping som potensielle biomarkører for progresjon av glaukom.

Ved vinkelbasert kirurgi kan sporstoffer injiseres i fremre kammer eller ved Schlemm's kanal og visualisere vannholdige vener. Denne kartleggingen av de vannholdige venene kan brukes til mer presis kirurgisk intervensjon ved glaukom.

Optisk koherens tomografi angiografi har av forfatterne vært brukt i 6 år med vellykket resultat. Også her med det formål å visualisere de vannholdige venene etterfulgt av kateterbasert trabekulotomi.

Hodemontert display teknologi kan synliggjøre detaljer og brukes til perimetri-testing.

De arbeider også med å utvikle en genetisk risikoskåre som sammen med kliniske risikofaktorer karakteriserer de pasientene med høyest risiko for å utvikle blindhet. Nøyaktig hvordan multiple gener kan brukes til å definere sykdomsstart, progresjon og alvorlighetsgrad gjenstår å fastsette.

Håpet er at disse nye biomarkørene kan gjøre klinikere i stand til å være mer aggressive i behandlingen av de pasientene som har størst risiko for å utvikle glaukom og blindhet.

Kilder

Referanser

  1. Moroi S, Reed D, Sanders D, et al. Precision medicine to prevent glaucoma-related blindness. Current Opinion in Ophthalmology, May 2019; 30(3): 187–198, MAY 2019. pmid:30883441 PubMed