Nyhetsartikkel

Nyoppstått type 1-diabetes blant voksne

Type 1-diabetes blir sett på som en sykdom som oppstår i barndommen, men sannsynligvis oppstår sykdommen minst like hyppig i voksen alder.

Antall nye tilfeller, insidens, av type 1-diabetes (T1D) er høyest blant barn, men tilstanden kan oppstå i alle aldre1. Insidensen av T1D blant voksne er mindre kjent fordi man historisk har fokusert på T1D som en sykdom som oppstår i barneårene. I en tidligere systematisk oversikt2 fant forfatterne at det mangler data om voksendebut av T1D-insidens. De observerte også at det var store variasjoner fra land til land i insidens hos personer over 15 år, med høyest estimater i nordiske land. Insidensen av T1D var høyere hos mannlige (mot kvinnelige) unge voksne og T1D-insidensen gikk ned etter fylte 14 år (6).

Den aktuelle systematiske oversikten publisert i Diabetes Care3 baserte seg på globale data over insidensen av T1D. Av totalt 1374 originalstudier oppfylte 46 studier kvalitetskravene (populasjonsbaserte studier). Insidensen av T1D ble inndelt i alderskategoriene 20–39, 40–59, ≥60, eller ≥20 år. Alder 20 år eller eldre ble altså brukt som kriterium for at sykdommen oppstod i voksen alder.

Resultatene viste at det er mangel på data, spesielt fra lav- og mellominntektsland. Insidensen av voksendebut T1D er lavest i Asia og høyest i nordiske land. Voksendebut av T1D er høyere hos menn versus kvinner. Det er uklart om insidensen av T1D hos voksne avtar med økende alder; og det er uklart om insidensen av voksendebut T1D har endret seg over tid.

Studien viser at flere får T1D i voksen alder enn i barndommen, men at mange misklassifiseres som type 2-diabetes.

Basert på tilgjengelige data konkluderer forfatterne at insidensen av T1D i voksen alder er betydelig og understreker behovet for bedre å skille T1D fra T2D hos voksne for å kunne optimalisere behandlingen av denne pasientgruppen. 

Kilder

Referanser

  1. DiMeglio LA, Evans-Molina C, Oram RA. Type 1 diabetes. Lancet. 2018;391(10138):2449-2462. doi:10.1016/S0140-6736(18)31320-5 DOI
  2. Diaz-Valencia PA, Bougnères P, Valleron AJ. Global epidemiology of type 1 diabetes in young adults and adults: a systematic review. BMC Public Health. 2015;15:255. Published 2015 Mar 17. doi:10.1186/s12889-015-1591-y DOI
  3. Harding JL, Wander PL, Zhang X, et al. The Incidence of Adult-Onset Type 1 Diabetes: A Systematic Review From 32 Countries and Regions. Diabetes Care. 2022;45(4):994-1006. doi:10.2337/dc21-1752 DOI