Nyhetsartikkel

Nytt lovende medikament mot schizofreni

Et nytt kombinasjonspreparat har vist gunstige og tidlige effekter hos pasienter med schizofreni og akutt psykose.

En ny terapi som kombinerer en muskarin reseptoragonist med et antikolinergt middel, xanomelin + trospium kapsler, var assosiert med en større reduksjon i psykosesymptomer sammenlignet med placebo, viste en fase 2-studie publisert i New England Journal of Medicine i 20211. Nå er resultatene fra fase 3-studien (EMERGENT-2) klare. Studien inkluderte mer enn 250 pasienter med schizofreni. Resultatene ble presentert tidligere i 2022 på the 35th European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress og foreligger foreløpig kun som en nyhetsmelding2.

Studien var en randomisert, dobbel blind, placebokontrollert, multisenter studie av akutt psykotiske innlagte pasienter i alderen 18 til 65 år som fylte DSM-5 kriteriene for diagnosen schizofreni3. Omlag 75 prosent av pasientene var menn av afrikansk opprinnelse. Etter 5 uker hadde de som mottok den aktive behandlingen, oppnådd en signifikant reduksjon av både positive og negative symptomer (Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS) sammenlignet med placebogruppen. I tillegg observerte forskerne at bedringen inntrådte allerede i uke 2.

Behandlingen ble godt tolerert, bivirkningene var stort sett milde til moderate og forbigående gastrointestinale plager. 

Xanomelin-trospium er en ny forbindelse som kombinerer den doble M1/M4-foretrekkende muskarinreseptoragonisteffekten til xanomelin med den perifert begrensede muskarinreseptorantagonisteffekten til trospium. M4-agonisme reduserer acetylkolin i det ventrale tegmentale området av hjernen, noe som reduserer dopaminnivåene fra bunnen og opp ("bottom-up") mens M1-agonismen stimulerer GABA og reduserer dopamin ovenfra og ned ("bottom down").

Resultatene fra en EMERGENT-3 studie med deltakere fra Europa ventes å være klar tidlig i 2023.

Kilder

Referanser

  1. Brannan SK, Sawchak S, Miller AC, Lieberman JA, Paul SM, Breier A. Muscarinic Cholinergic Receptor Agonist and Peripheral Antagonist for Schizophrenia. N Engl J Med. 2021;384(8):717-726. doi:10.1056/NEJMoa2017015 DOI
  2. Davenport L. 'Amazing' Phase 3 Results for Novel Schizophrenia Combo Drug. Medscape Medical News. Published October 20, 2022. www.medscape.com
  3. US National Library of Medicine. A Study to Assess Efficacy and Safety of KarXT in Acutely Psychotic Hospitalized Adult Patients With Schizophrenia (EMERGENT-2). ClinicalTrials.gov. Last updated posted June 27, 2022. clinicaltrials.gov