Informasjon

Nytten av PCI ved stabil angina pectoris

Hvor nyttig er perkutan koronar intervensjon (PCI) hos pasienter med stabil angina pectoris? Her er resultatene fra en metaanalyse av randomiserte, kontrollerte studier.

Temaside om Korona

Bakgrunn

Myokardiskemi hos pasienter med stabil koronar arteriesykdom er forbundet med redusert levetid. Det er uklart om revaskularisering med perkutan koronar intervensjon (PCI) minsker iskemien sammenlignet med medikamentell terapi (MT).

Formålet med denne studien1 var å sammenligne effekten av PCI + MT med MT alene hos pasienter med stabil koronar arteriesykdom og objektivt dokumentert myokardiskemi.

Materiale og metode

Studien er en metaanalyse og relevante studier var gjennomført i tidsrommet fra 1970 til 2012. Både publiserte og upubliserte studier var aktuelle for inklusjon. Pasientene skulle ha objektivt diagnostisert myokardiskemi. Kvalitetskravet til studiene var at de skulle være randomiserte, kliniske studier der PCI + MT ble sammenlignet med MT alene hos pasienter med stabil koronar arteriesykdom. Stenter og statiner ble brukt hos mer enn halvparten av pasientene.

Utfallsvariablene var død av enhver årsak, ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke planlagt revaskularisering og angina.

Resultater

I fem studier som inkluderte 5286 pasienter, ble myokardiskemi diagnostisert hos 4064 pasienter ved hjelp av belastnings-EKG, scintigrafisk eller ekkokardiografisk stress avbildning eller fraksjonell flow reserve. Varighet av oppfølging var fra 231 dager til 5 år (median 5 år). Hendelsesratene for PCI + MT versus MT alene for død var 6.5% og 7.3% (OR 0.90, 95% KI 0.71-1.16), for ikke-fatalt hjerteinfarkt 9.2% og 7.6% (OR 1.24, KI 0.35-1.17), for ikke planlagt revaskularisering 18,3% versus 28,4% (OR 0.64, KI 0.35-1.17) og for angina 20.3% og 23.3% (OR 0.91, KI 0.57-1.44).

Konklusjoner

Studien viste at hos pasienter med stabil koronar arteriesykdom og objektivt dokumentert myokardiskemi, så ga PCI + MT ingen reduksjon i død, ikke-fatale hjerteinfarkt, ikke planlagt revaskularisering eller angina sammenlignet med MT alene.

Kilder

Referanser

  1. Stergiopoulos K, Boden WE, Hartigan P, et al. Percutaneous Coronary Intervention Outcomes in Patients With Stable Obstructive Coronary Artery Disease and Myocardial Ischemia: A Collaborative Meta-analysis of Contemporary Randomized Clinical Trials. JAMA Intern Med 2013 Dec 2.