Nyhetsartikkel

Oksygenbehandling i intensivmedisinen

Det mangler gode vitenskapelige data på nødvendigheten av høyt partialtrykk av oksygen i blodet blant pasienter som behandles på intensivenheter.

Oksygenbehandling står sentralt i støttebehandlingen av pasienter med hypoksisk respirasjonssvikt som behandles på intensivenheter. Men selv om oksygen kan være livbergende for pasienter med alvorlig hypoksemi, så kan overdreven oksygentilførsel være skadelig. Det vitenskapelige grunnlaget for oksygenbehandling er ifølge en lederartikkel1 i New England Journal of Medicine ganske tynt og har gitt motstridende resultater2-3.

I en ny studie (HOT-ICU) publisert i N Engl J Med4 sammenlignet forskerne et oksygenregime som skulle gi et partielt arterielt oksygentrykk (PaO2) på 60 mm Hg med et regime som skulle gi 90 mm Hg. Insidensen av det primære utfallsmålet, mortalitet ved 90 dager, var ikke signifikant forskjellig for de to regimene - 42.9 prosent (lav O2) versus 42.4 prosent (høy O2). Det var heller ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene når det gjaldt andel dager i live uten støttebehandling, antall dager i live etter utskrivning fra sykehuset eller bivirkninger, inkludert intestinal iskemi.

I lederartikkelen understrekes det at når oksygenforsyningen til intensivenhetene ikke er begrenset, så er det ingen grunn til å nedsette oksygentilførselen til pasienter med hypoksisk respirasjonssvikt. Under covid-19 pandemien har det imidlertid vært perioder der det ved mange sykehus har vært mangelfull tilgang på oksygen.

Risikoer og gevinster knyttet til mye eller mindre oksygen vil kunne variere med årsaken til pasientens hypoksiske respirasjonssvikt og pasientens underliggende sykdom eller skade. Noen pasientgrupper var lite representert i HOT-ICU-studien og vide konfidensintervall rundt mortalitetsutfallene gir flere tolkningsmuligheter. Således betoner lederartikkelen at vi behøver flere og større studier til å avklare betydningen av intensiv oksygenbehandling ved intensivenheter. Frem til slike studier foreligger, så gir HOT-ICU-studien støtte til at konservativ oksygenbehandling kan være like bra som liberal oksygenbehandling av pasienter med hypoksisk respirasjonssvikt på intensivenheter.

Kilder

Referanser

  1. Young PJ. Effect of Oxygen Therapy on Mortality in the ICU. N Engl J Med, April 8, 2021; 384:1361-1363. www.nejm.org
  2. Girardis M, Busani S, Damiani E, et al. Effect of conservative vs conventional oxygen therapy on mortality among patients in an intensive care unit: the Oxygen-ICU Randomized Clinical Trial. JAMA 2016;316:1583-1589. Journal of the American Medical Association
  3. Panwar R, Hardie M, Bellomo R, et al. Conservative versus liberal oxygenation targets for mechanically ventilated patients: a pilot multicenter randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2016;193:43-51. PubMed
  4. Schjørring OL, Klitgaard TL, Perner A, et al. Lower or higher oxygenation targets for acute hypoxemic respiratory failure. N Engl J Med 2021;384:1301-1311. DOI: 10.1056/NEJMoa2032510. DOI