Informasjon

Oksygenmangel beskytter hjertet!

Denne studien viser at forbigående oksygenmangel i en del av kroppen beskytter hjertet mot skade under et etterfølgende kirurgisk inngrep.

Temaside om Korona

Bakgrunn

I flere studier er det vist at forbigående eksperimentell oksygenmangel i en del av kroppen, kan beskytte hjertet mot skade, f. eks. under et etterfølgende kirurgisk inngrep. Teorien er at iskemien mobiliserer generelle forsvarsmekanismer mot vevsskade forårsaket av oksygenmangel. I denne studien var hensikten å teste denne teorien ved å evaluere vevsskade i hjertet og kliniske komplikasjoner i forbindelse med planlagte trippel koronar by-pass operasjoner1.

Metode

Til sammen 329 pasienter ble inkludert. Pasientene ble prospektivt randomisert til ”iskemisk prekondisjonering” eller kontroll i forbindelse med narkoseinnledning. Intervensjonen ble gjort med blodtrykksmansjett på v. arm. Denne ble pumpet opp til 200 mmHg i 5 minutter, med etterfølgende 5 minutters pause. Dette ble gjort i 3 omganger. Kontrollgruppen fikk pålagt blodtrykksmansjett som ikke ble brukt. Forsøket var dobbelt blindet for kirurg, anestesilege og pasient. Det primære effektmålet var grad av myokardskade målt ved troponinutskillelse de første 72 timer etter inngrepet. Sekundære effektmål var total dødelighet, hjerte-kar dødelighet, koronar sykdom eller hjerneslag. Pasientene ble fulgt i gjennomsnitt 1,5 år etter inngrepet.

Resultater

Troponin ble målt gjentatte ganger i løpet av 3 døgn, og utskillelsen beregnet som gjennomsnitt areal under kurven. Troponin-utskillelsen var på alle måletidspunktene signifikant lavere i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen, og for gjennomsnittsareal var ratio 0,83 (95% KI 0,70-0,93). Total dødelighet etter 1,5 år var så vidt signifikant forskjellig med 1,9% (3 dødsfall) i intervensjonsgruppen og 6,9% (11 dødsfall) i kontrollgruppen. Dette gir HR (hazard ratio) 0,27 med 95% konfidensintervall fra 0,08-0,98. Andelen med hjerteinfarkt i intervensjonsgruppen var 13,9% mot 17,8% i kontrollgruppen, en forskjell som er signifikant med HR 0,35 (95% KI 0,15-0,78). For de øvrige sekundære endepunktene var tallene små, og forskjellene ikke signifikante.

Diskusjon

Denne studien støtter det som er funnet i andre og mindre studier, at «iskemisk prekondisjonering” til en viss grad beskytter myokard, her vist ved en gjennomsnittlig 17% lavere utskillelse av troponin i intervensjonsgruppen. Når det gjelder de sekundære endepunktene kardiovaskulær sykdom eller død, er tendensen positiv til fordel for intervensjonen, men antall hendelser er så lavt at studien mangler statistisk styrke til å kunne gi pålitelige svar. Ny forskning er med andre ord nødvendig for å avklare om denne intervensjonen også fører til redusert sykelighet og færre dødsfall under eller etter koronar bypass-operasjon.

Kilder

Referanser

  1. Cardioprotective and prognostic effects of remote ischaemic preconditioning in patients undergoing coronary artery bypass surgery: a single-centre randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 2013; 382: 597-604.