Informasjon

Omega-3 mot hjertesykdom?

I denne studien undersøkes effekten av omega-3 hos pasienter som ikke har hatt infarkt, men som har betydelige risikofaktorer for hjerte-karsykdom.

Bakgrunn

Det finnes dokumentasjon for å anbefale marine omega-3 fettsyrer (EPA og DHA) for å forebygge hjerte-kar komplikasjoner hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt og hos pasienter med hjertesvikt. I denne studien undersøkes effekten av omega-3 hos pasienter som ikke har hatt infarkt, men som har betydelige risikofaktorer for hjerte-karsykdom.

Materiale og metode

Studien er en randomisert, kontrollert studie hvor pasientene er rekruttert fra 860 allmennleger i Italia. Tilsammen ble 12.513 pasienter inkludert. 6244 ble randomisert til 1 gram daglig tilskudd av omega-3, og 6269 pasienter til en daglig olivenolje placebo-kapsel. Inklusjonskriterier var diabetes mellitus + minst en risikofaktor for hjerte-kar sykdom, ev. minimum 4 betydningsfulle risikofaktorer, ev. påvist koronarsykdom, hjerneslag/ TIA eller perifer arteriell sykdom. Eksklusjonskriterium var tidligere hjerteinfakt.

Pasientene ble behandlet og fulgt i gjennomsnitt 5 år. Primære endepunkter var tid til død på grunn av kardiovaskulær sykdom, eller innleggelse i sykehus på grunn av kardiovaskulær sykdom. I tillegg ble også ikke-fatale hjerteinfarkt og hjerneslag registrert.

Resultater

Et primært endepunkt ble påvist hos 11,7% i omega-3 gruppen og hos 11,9% i placebogruppen. Det var heller ingen forskjeller mellom gruppene i antall hjerteinfarkt eller hjerneslag. Fordelingen av andre alvorlige diagnoser, eller død av annen årsak, var også helt lik. De hyppigste bivirkingene av behandlingen var abdominalt ubehag. Det ble ikke registrert farlige bivirkninger. Totalt hadde 18% av pasientene som brukte omega-3, og 19% av pasientene som brukte placebo, sluttet å ta medisiner ved studieslutt.

Diskusjon

Denne store og godt gjennomførte studien gir det samme resultatet som en meta-analyse publisert i 2012. Pasienter med høy risiko for hjerte-kar sykdom synes ikke å ha noen helsegevinst av daglig tilførsel av ett gram marine omega-3 fettsyrer. Noen kritikere mener at en 2- eller 3-dobling av dosen ville hatt effekt. Andre mener at forklaringen kan være at den italienske befolkningen allerede spiser så sunt at man derfor ikke klarer å registrere noen tilleggseffekt. Uansett er dette kun spekulasjoner. Omega-3 fettsyrer antas å ha en rytmestabiliserende effekt, og man mener at det kan være en årsak til at den positive effekten som er påvist hos pasienter med tidligere hjerteinfarkt, ikke kan gjenfinnes hos pasienter med høy risiko men uten tidligere infarkt.

Kilder

Referanser

  1. The risk and prevention study collaborative group. n-3 fatty acids in patients with multiple cardiovascular risk factors. N Engl J Med 2013; 368: 1800-8.