Nyhetsartikkel

Opioider mot ryggsmerter?

Akutte lave ryggsmerter og nakkesmerter er blant de tilstander der opioidanalgetika brukes, men hvor god er egentlig den smertestillende effekten?

Til tross for et globalt press for å redusere bruken av opioider, får omtrent 40 til 70 prosent av de som har nakke- og ryggplager i Australia, foreskrevet opioider for smertene sine, selv om det er lite dokumentasjon for effekt av opioider ved disse tilstandene. Formålet med denne trippel-blinde, randomiserte, kontrollerte studien fra Australia publisert i The Lancet1 var å undersøke effekt og sikkerhet til en kort kur med et opioidanalgetikum til pasienter med akutte korsryggsmerter og/eller nakkesmerter.

Studien ble gjennomført i allmennpraksis og ved legevakter ("emergency departments") i Sidney. De inkluderte pasientene skulle ha 12 uker eller kortere varighet med minst moderat grad av rygg- eller nakkesmerter. Pasientene ble gitt behandling ifølge nasjonale retningslinjer (unngå sengeleie og vær i fysisk aktivitet) pluss at de ble randomisert til enten et opioid (oksykodon-nalokson) opptil 20 mg daglig eller placebo. Pasientene ble fulgt i 6 uker.

Totalt inngikk 347 pasienter i studien, 49 prosent var kvinner. 33 av 174 (19 prosent) pasienter i opioid-gruppen og 25 av 172 (15 prosent) i placebo-gruppen hadde avbrutt studien innen uke 6 fordi man mistet kontakten med de ("loss to follow-up") eller fordi de trakk seg fra studien. Blant de gjenværende var gjennomsnittlige smerteskår etter 6 uker 2,78 i opioid-gruppen versus 2,25 i placebo-gruppen. 35 prosent i opioid-gruppen mot 30 prosent i placebo-gruppen rapporterte om minst én bivirkning, men flere i opioid-gruppen hadde opioidrelaterte bivirkninger som forstoppelse.

Pasienter som fikk opioider, hadde en liten, men signifikant høyere risiko for misbruk av opioider 12 måneder etter den korte kuren.

Forfatternes konklusjon er at opioider ikke bør anbefales ved akutte uspesifikke korsryggsmerter eller nakkesmerter siden de ikke fant noen signifikant forskjell i smertens alvorlighetsgrad sammenlignet med placebo. Forfatterne mener dette funnet tilsier en endring i hyppig bruk av opioider for disse tilstandene.

Kilder

Referanser

  1. Jones CMP, Day RO, Koes BW, et al. Opioid analgesia for acute low back pain and neck pain (the OPAL trial): a randomised placebo-controlled trial published online ahead of print, 2023 Jun 27. Lancet. 2023;S0140-6736(23)00404-X. doi:10.1016/S0140-6736(23)00404-X DOI