Nyhetsartikkel

Oppfølging etter negativ koloskopi

Internasjonale retningslinjer anbefaler neste screening koloskopi 10 år etter en første negativ koloskopi blant personer uten økt risiko for kolorektal kreft. Er det trygt?

Temaside om Korona

Koloskopi er hovedundersøkelsen ved screening på kolokrektal kreft og er viktig for å redusere insidens og mortalitet. Målet med den aktuelle metaanalysen var å granske prevalensen av kolorektale adenomer og avanserte neoplasmer ved oppfølgingsskopi etter en initial negativ koloskopi1. Pasientene ble inndelt i tre grupper basert på hvor lenge etter den første skopien kontrollskopien ble utført:

  • 1-5 år
  • 5-10 år
  • Mer enn 10 år

28 studier inngikk i materialet, 22 var kohortstudier, fem var tverrsnittsstudier og én case-kontrol studie. Oppsummert var prevalens av ethvert neoplasme henholdsvis 21 prosent, 23 prosent og 22 prosent for hver av de tre gruppene (kortest observasjonstid først). Korresponderende tall for avanserte neoplasmer var 2.8 prosent, 3.2 prosent og 7.0 prosent. Tallene var konsistent høyere for menn enn kvinner.

Forfatterne konkluderer at selv om man påviste neoplasmer hos mer enn 20 prosent av deltakerne i studiene innen fem år etter en negativ koloskopi, så var funn av avansert neoplasme innen 10 år sjelden. De mener deres funn gir støtte til europeiske og amerikanske anbefalinger om 10 års intervaller for koloskopi-screening etter en negativ skopi, men at flere studier behøves for å styrke anbefalingene, samt å undersøke om lengre intervall kan anvendes.

I en lederartikkel i samme nummer av BMJ kommentereres det at det er en uakseptabel variasjon i kvaliteten på koloskopier, ikke alle skopørene har de nødvendige ferdighetene2.

Kilder

Referanser

  1. Heisser T, Peng L, Weigl K, et al. Outcomes at follow-up of negative colonoscopy in average risk population: systematic review and meta-analysis. BMJ 2019;367:l6109. www.bmj.com
  2. McFerran E, O'Mahony JF, Goodall E. Unacceptable variation in screening colonoscopy. BMJ 2019;367:l6384. www.bmj.com