Nyhetsartikkel

Oseltamivir mot influensa

Under svineinfluensa-pandemien i 2009 kjøpte de norske myndighetene oseltamivir (Tamiflu) nok til hele befolkningen, men hvor effektiv er medisinen?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Preparatet blir markedsført og anbefalt både til forebygging og behandling av influensa. Mange studier har vist at preparatet forkorter sykdomsforløpet og reduserer faren for komplikasjoner og sykehusinnleggelser. Noen mener imidlertid at dokumentasjonen er mangelfull, og at eventuelle effekter er svake og uten klinisk betydning. Den aktuelle studien er en meta-analyse av individuelle pasientdata fra randomiserte, dobbelt blinde, placebo-kontrollerte forsøk med oseltamivir 75 mg x 2 (standard dose) mot placebo ved influensa hos voksne1.

Materiale og metode

Totalt ble det identifisert ni studier som tilfredsstilte kvalitetskriteriene. Materialet omfattet 4328 pasienter. Behandling ble igangsatt ved randomisering, men kun hos to tredeler av pasientene ble influensadiagnosen i ettertid bekreftet. Det primære endepunktet var tid fra behandling startet til symptomene var lindret, det vil si til alle enkeltsymptomene var borte eller av mild karakter. Som komplikasjon regnet man sykdom fra nedre luftveier som krevde antibiotikabehandling, eller behov for sykehusinnleggelse under eller etter influensasykdommen. Bivirkninger ble også registrert.

Resultater

Gruppene med bekreftet influensa bestod av 1591 pasienter (66%) i oseltamivirgruppen, og 1302 pasienter (68%) i placebogruppen. I placebogruppen var tid til lindring (helbredelse) 122 timer, mot 97 timer i oseltamivirgruppen. Det vil si en statistisk signifikant fortkortelse av sykdomsvarighet fra fem til fire døgn. Det ble også funnet signifikant lavere forekomst av behandlingstrengende nedre luftveisinfeksjoner i oseltamivirgruppen sammenlignet med placebo (4,2% versus 8,7%), og lavere hyppighet av sykehusinnleggelser (0,6% versus 1,7%). Bivirkningene kvalme og oppkast var hyppigst i oseltamivirgruppen, og ble funnet hos ca. 10%, mot 6% i placebogruppen.

Diskusjon

Bruk av individuelle pasientdata i meta-analysen styrker påliteligheten av resultatene. Alle de inkluderte studiene var imidlertid sponset av Roche. Dette vet vi kan påvirke resultatet til fordel for preparatet, og en viss publikasjonsbias kan heller ikke utelukkes. Det var tallmessig få komplikasjoner i studiene, og diagnosene ble stilt uten klare diagnostiske kriterier. Komplikasjonsforekomsten blir derfor usikker. På bakgrunn av usikkerhet knyttet til effekt, og dobling av plagsomme bivirkninger, er det fortsatt grunn til å sette spørsmåltegn ved om oseltamivir er en kostnadseffektiv behandling av influensa hos voksne.

Kilder

Referanser

  1. Dobson J, Whitley RJ, Pocock S, Monto AS. Oseltamivir treatment for influenza in adults: a meta-analysis of randomized controlled trials. Lancet 2015; 385: 1729-37.