Informasjon

Østrogenbehandling av overgangsalder?

Langvarig østrogenbehandling ble tidligere anbefalt til kvinner i overgangsalderen. Økt risiko for hjertekarsykdom endret denne praksis. En dansk studie har sett på denne sammenhengen.

Temaside om Korona

Bakgrunn

Fallende hormonproduksjon i overgangsalderen fører til de typiske plagene med hetetokter, svetting, svekkelse av slimhinner i underlivet, og økt fare for benskjørhet. ”Hormone replacement therapy” (HRT) var utbredt før 2002. Det hadde god effekt på plagene, og det reduserte faren for benskjørhet. Risiko for brystkreft og blodpropp økte, men dette ble oppveid av en redusert fare for hjerte-karsykdom. I 2002 kom resultater fra Womens Health Initiative (WHI), en randomisert undersøkelse som viste at HRT førte til økt sykelighet av hjerte-kar sykdom. Dette medførte en brå endring av retningslinjer, og HRT er senere anbefalt bare ved uttalte plager og kun i begrenset tid.

Materiale og metode

I denne studien fra Danmark rekrutterte man i årene 1990-1993 til sammen 1006 kvinner som for kort tid siden hadde kommet i overgangsalderen1. Gjennomsnittalder ved inklusjon var 50 år. Halvdelen ble tilfeldig utvalgt (randomisert) til behandling med østrogen, kontrollgruppen fikk ingen behandling. Etter 10 års behandling ble kvinnene anmodet om å slutte med østrogen på grunn av rapportene om skadelige effekter. Det primære endepunktet var summen av dødsfall eller sykehusinnleggelse for hjertesvikt eller hjerteinfarkt.

Resultater

Etter 10 års oppfølging nådde totalt 49 kvinner endepunktet, 16 i behandlingsgruppen mot 33 i kontrollgruppen. Dette gir HR (hazard ratio) 0,48 (95 KI 0,26-0,87), eller 52% lavere risiko i behandlingsgruppen. Antall tilfeller med hjertesvikt var 1 vs 7 tilfeller, og hjerteinfarkt 1 vs 4 tilfeller, som er ikke-signifikante forskjeller. Det var 5 hjerte-kardødsfall i behandlingsgruppen mot 18 i kontrollgruppen. Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene når det gjaldt brystkreft, total kreftforekomst, antall hjerneslag eller venetromboser.

Diskusjon

Resultatene støtter hypotesen om at HRT tidlig etter menopause ikke skader, eller til og med kan redusere risiko for hjerte-kar sykdom. Men studien har svakheter. Kvinnene er friskere enn en normalpopulasjon ved studiestart. Beregningene svekkes av få hjerte-karhendelser. Studien benyttet ikke placebo, og etter 10 år var det 134 pasienter i kontrollgruppen som brukte HRT. Kontrollgruppen startet HRT i høyere alder, noe som kan forklare økt sykelighet. Dersom man bruker norsk risikokalkulering (NORRISK) ville forventet 10 års risiko for død av hjerte-karsykdom vært < 1% i studien. Her var hjerte-kar dødeligheten 1 % i behandlingsgruppen og 3,5 % i kontrollgruppen. Kanskje er det noen konfounders her som vi ikke får oversikt over. Konklusjon:

Konklusjon

Studien gir etter min mening ikke grunn til endring av dagens praksis.

Kilder

Referanser

  1. Schierbeck LL, Rejnmark L, Tofteng CL, et al. Effect of hormone replacement therapy on cardiovascular events in revcently postmenopausal women: randomised trial. BMJ 2012; 345: e6409.