Nyhetsartikkel

Overvektskirurgi forlenger livet

Studier av overvektige lavrisiko-pasienter har vist at overvektskirurgi bedrer livskvaliteten. I den aktuelle studien har forskerne tatt for seg en gruppe med betydelig fedme og sett på de langsiktige effektene.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Data for langtidseffektene av overvektskirurgi bygger fortsatt hovedsakelig på observasjonsstudier. Det er vist en sammenheng mellom overvektskirurgi og vektreduksjon på kort og lengre sikt, redusert forekomst av diabetes, og bedring av livskvalitet. En kasus-kontrollstudie med 15 års oppfølging viste 33% redusert dødelighet i operert gruppe, en annen studie 40% redusert dødelighet etter 7 års oppfølging. Begge disse studiene var dominert av lav-risikopasienter med relativ liten komorbiditet. Den aktuelle studien omfatter alle pasientene som ble operert for overvekt innen Veterans Affairs-systemet (VA) i USA i perioden 2000-20111. Kontrollgruppen er rekruttert fra det samme systemet.

Materiale og metode

Studien er retrospektiv. Kohorten med opererte pasienter utgjør totalt 2500 personer, gjennomsnitt KMI er 47, gjennomsnitt alder 53 år. 74% er menn og 55% hadde diagnostisert diabetes på operasjonstidspunktet. Hver kontrollpasient ble matchet i forhold til de kjente risikofaktorene, med 1-3 kontroller per operert pasient. Totalt ble det inkludert 7462 kontrollpasienter med samme gjennomsnittlig KMI og alder, og samme kjønnsfordeling og diabetesforekomst som i operasjonsgruppen. Lengste oppfølgingstid var 14 år, gjennomsnitt oppfølgingstid var 6,9 år i operert gruppe og 6,6 år i kontrollgruppen. Endepunktet var tid fra operasjon, eller tid fra inklusjon som kontroll, fram til registrert død uavhengig av dødsårsak.

Resultater

Totalt døde 263 pasienter i kirurgisk gruppe, og 1277 pasienter i kontrollgruppen. I kirurgisk gruppe var dødeligheten etter ett år 2,4%, etter fem år 6,4% og etter ti år 13,8%. Tilsvarende tall for kontrollgruppen var 1,7% etter ett år, 10,4% etter fem år og 23,9% etter ti år. Det første året er altså dødeligheten høyest i operert gruppe (HR - hazard ratio 1,28). Etter fem år er HR 0,45 (95% KI 0,36-0,56) og etter ti år er HR 0,47 (95% KI 0,39-0,58). Total dødelighet er med andre ord over 50% lavere i operert gruppe sammenlignet med kontrollgruppen etter fem og ti års oppfølging.

Diskusjon

Gode journalopplysninger og nøyaktige registreringer underveis gjør at datagrunnlaget er mer enn vanlig pålitelig for begge pasientgruppene. I en retrospektiv studie som denne kan man likevel ikke kontrollere for mulige ikke registrerte konfoundere, som for eksempel kostvaner, mosjonsnivå, sosial klasse, ulik komorbiditet, med mer. Den påviste reduksjonen av mortalitet kan derfor kun tolkes som en assosiasjon, og ikke som en kausal sammenheng mellom overvektskirurgi og redusert dødelighet. For å svare på kausalitet må man gjennomføre en prospektiv, randomisert, kontrollert studie. Det er en krevende og kostbar utfordring.

Kilder

Referanser

  1. Arterburn DE, Olsen MK, Smith VA, et al. Association between bariatric surgery and long-term survival. JAMA 2015; 313: 62-70. Journal of the American Medical Association