Nyhetsartikkel

Øyetester er viktige i vurderingen av akutte hodeskader

Akutte hodeskader oppstår hyppig innenfor fotball. Det er en utfordring å vurdere alvorlighetsgraden av skaden like etter at den inntrådte.

Temaside om Korona

Man har i økende grad blitt oppmerksom på at lette til moderate hodeskader, hjernerystelse ("concussion"), oppstått i sport, kan være en potensiell årsak til både kortvarige og langvarige nevrologiske sekveler1. Hjernerystelser er akutte, men noen ganger fører de til mer vedvarende endringer i balanse, kognisjon og syn.

Akutte hodeskader er hyppige innenfor sport. Det kan være vanskelig å bedømme alvorlighetsgraden av en hodeskade like etter at den har inntrådt. Nylig har det vært flere tilfeller av hodeskader blant fotballspillere der det åpenbart har vært sviktende initiale vurderinger av alvorlighetsgraden, og der fotballspillere har fortsatt å spille inntil det har vært åpenbart at de ikke har det bra. I tillegg kommer bekymringen for "second impact" hodeskade, en ny hodeskade i kjølvannet av den første, og med klart alvorligere prognose.

I høy grad er akuttvurderingen av den skadede personen basert på kognisjon: "Vet du hvor du er?" "Vet du hvilken dag det er i dag?" "Kan du telle nedover fra 10?" Og hvor raskt vedkommende svarer (The King-Devick test). Det er imidlertid økende oppmerksomhet om nevro-oftalmologiske funn ved hjernerystelse og enkle synstesters potensiale til å oppdage og bedre vurdere utøverens tilstand ved en hjernerystelse1-2.

Hjernerystelse kan føre til mindre endringer i hjernefunksjon, og undersøkelser som involverer synssystemet tester ut høyere kortikal funksjonsevne og kan øke sensitiviteten til å oppdage disse endringene. Hjernens synssystem involverer mange av hjernens nervebaner, inklusive mange regioner som er sårbare for hodeskader3.

Hjernerystelse er ofte forbundet med nedsatt evne til raske øyebevegelser, konvergens, akkomodasjon og svekket vestibular-okular refleks4. Studier har vist at enkle tester som vurderer øynenes evne til nærpunkt konvergens, raske horisontale øyebevegelser og stabilitet ved å holde blikket festet rett frem, i høy grad skiller mellom utøvere med hjernerystelse og friske kontroller - sensitivitet er funnet å være 94 prosent5.

Også i oppfølgingen av pasienter etter en hjernerystelse kan slike tester være nyttige6. I en studie fant man at konvergenssvikt var vanlig (42 prosent) blant idrettsutøvere vurdert en måned etter hodeskaden7. Og utøvere med konvergenssvikt hadde mer omfattende nevrokognitive forstyrrelser og høyere symptomskåre enn de som hadde normal konvergens ved nærsyn. Det anbefales å screene for konvergenssvikt som ledd i vurderingen av eventuelle tiltak og behov for synsterapi.

Det fremholdes i flere av studiene at det behøves ytterligere bevis for disse testenes validitet, men at enkle øyetester kan forbedre vurderingen av akutte hodeskader og bidra til riktigere beslutninger om når en utøver kan vendte tilbake til konkurranseidrett1,5.

Kilder

Referanser

  1. Ventura RE, Jancuska JM, Balcer LJ, Galette SL. Diagnostic tests for concussion: is vision part of the puzzle?. J Neuroophthalmol. 2015 Mar;35(1):73-81. doi:10.1097/WNO.0000000000000223 DOI
  2. Russell-Giller S, Toto D, Heitzmann M, et al. Correlating the King-Devick Test With Vestibular/Ocular Motor Screening in Adolescent Patients With Concussion: A Pilot Study. Sports Health. 2018 Jul/Aug;10(4):334-339 . doi:10.1177/1941738118765450 DOI
  3. Ventura RE, Balcer LJ, Galetta SL. The Concussion Toolbox: The Role of Vision in the Assessment of Concussion. Semin Neurol. 2015 Oct;35(5):599-606. doi:10.1055/s-0035-1563567 DOI
  4. Ellis MJ, Cordingley DM, Vis S, et al. Clinical predictors of vestibulo-ocular dysfunction in pediatric sports-related concussion. J Neurosurg Pediatr. 2017 Jan;19(1):38-45. doi:10.3171/2016.7.PEDS16310 DOI
  5. McDevitt J, Appiah-Kubi KO, Tierney R, Wright WG. Vestibular and Oculomotor Assessments May Increase Accuracy of Subacute Concussion Assessment. Int J Sports Med. 2016 Aug;37(9):738-47. doi:10.1055/s-0042-100470 DOI
  6. Anzalone AJ, Blueitt D, Case T, et al. A Positive Vestibular/Ocular Motor Screening (VOMS) Is Associated With Increased Recovery Time After Sports-Related Concussion in Youth and Adolescent Athletes. Am J Sports Med. 2017 Feb;45(2):474-479. doi:10.1177/0363546516668624 DOI
  7. Pearce KL, Sufrinko A, Lau BC, et al. Near Point of Convergence After a Sport-Related Concussion: Measurement Reliability and Relationship to Neurocognitive Impairment and Symptoms. Am J Sports Med. 2015 Dec;43(12):3055-61. doi:10.1177/0363546515606430 DOI