Informasjon

P-piller og tromboserisiko

P-piller øker risikoen for venetromboser. Risikoen øker med østrogendosen, men typen gestagen som brukes, er også av betydning.

Bakgrunn

Bruk av p-piller (østrogen-progestogenkombinasjoner) øker risiko for venetromboser og lungeemboli. Risiko synes å øke med økende østrogendose, og risiko er også avhengig av hvilket gestagen som brukes. I 2009 ble det i British Medical Journal (BMJ) publisert en dansk nasjonal kohortstudie som konkluderte med at p-piller med gestagentypene desogestrel eller drospirenone medfører høyere tromboserisiko enn p-piller inneholdende levonorgestrel. Nå har den samme forskergruppen publisert data for perioden 2001-2009 som bekrefter tidligere funn1.

Materiale og metode

Materialet bygger på observasjonsdata fra 8 millioner kvinneår, den totale danske populasjon av kvinner i aldersgruppen 15-49 år, fulgt i perioden 2001-2009. Gravide, kvinner med tidligere tromboemboli eller kvinner med økt risiko for trombeemboli, var ekskludert. Data er hentet fra nasjonalt folkeregister, pasientregister, register for sykdom og død, og reseptregister.

Resultater

I kohorten ble det totalt funnet 4300 nye tilfeller av tromboemboli, hvorav 2847 (67%) ble verifisert ved at pasienten brukte antikoagulasjon i minst en måned. Insidens av tromboemboli hos kvinner som ikke brukte p-piller var 3,7 tilfeller per 10 000 kvinneår. Sammenlignet med ikke brukere var RR (relativ risiko) 2,9 hos brukere av p-piller med levonorgestrel, RR 6,6 med desogestrel og RR 6,4 med drospirenone - med andre ord ca. 3 og 6 ganger økt risiko i forhold til ikke-brukere. Eller sagt på en annen måte: Sammenlignet med levonorgestrel-brukere var risiko hos brukere av de andre gestagentypene ca. doblet.

Kvinner som brukte rene gestagen-preparater (minipiller eller hormonspiral), hadde ikke økt tromboserisiko.

Vurdering av studien

Registerdata kan ha varierende kvalitet ved at data samles inn fortløpende i daglig praksis. En styrke ved slike data er at man ikke, som i case-controlstudier, er avhengig av pasientenes hukommelse. I denne studien er det kontrollert for alder og utdannelse, og alle med identifiserbare risikofaktorer for venøs tromboemboli er ekskludert. Underliggende faktorer som påvirker resultatene (confounders) kan ikke utelukkes, men det vurderes som lite sannsynlig at slike faktorer, for eksempel BMI eller røyking, var så ulikt fordelt mellom de forskjellige gruppene at det kunne påvirke resultatet.

Konklusjon

P-piller med de nyere gestagentypene desogestrel eller drospirenone medfører en risiko for venøs tromboembolisk sykdom på ca. 10 tilfeller per 10.000 brukerår. Med stor sannsynlighet er dette ca. dobbel risiko sammenlignet med p-piller med levonorgestrel. Med ca. 130.000 kvinner som bruker de nye p-pillene her i landet er det et potensiale for å forebygge opp mot 75 tilfeller av venøs tromboembolisk sykdom hvert år ved å skifte til levonorgestrel-preparater.

Kilder

Referanser

  1. Lidegaard Ø, Nielsen LH, Skovlund CW, Skjeldestad FE, Løkkegaard E. Risk of venous thromboembolism from use of oral contraceptives containing different progestogens and oestrogen doses: Danish cohort study, 2001-9. BMJ 2011; 343: d6423. BMJ (DOI)