Informasjon

P-pillers innvirkning på vekten

Mange kvinner avstår fra å ta p-piller, eller de stanser bruken av p-piller, av frykt for at de legger på seg av pillene. Men det finnes ingen dokumentasjon på at en slik sammenheng finnes.

Bakgrunn

Vektøkning anses ofte som en bivirkning av p-piller (hormonelle kombinasjons prevensjonsmidler) og mange kvinner og leger tror at det finnes en slik sammenheng. Bekymring for vektøkning kan begrense bruken av denne meget effektive prevensjonsmetoden og avholde kvinner fra å bruke p-piller eller medfører at de raskt stanser å bruke de. Men en klar årsakssammenheng mellom p-piller og vektøkning har så langt ikke blitt vist.

Målet med denne Cochrane-studien (metaanalysen) var å vurdere den mulige sammenhengen mellom p-piller (kombinasjonspiller med østrogen og gestagen) og vektendringer1.

Materiale og metode

Engelskspråklige, randomiserte, kontrollerte studier var aktuelle for inklusjon dersom de omfattet minst tre behandlingssykluser og sammenlignet en kombinasjons p-pille (østrogen/gestagen) med placebo eller en annen type prevensjonsmiddel.

Resultater

Forskerne fant 49 studier som tilfredsstilte inklusjonskriteriene. Studiene bestod av 85 sammenligninger av vektendringer i 52 distinkte par av prevensjonsmidler eller placebo. Fire studier med et placebo eller ingen intervensjonsgruppe fant ingen dokumentasjon for en kausal sammenheng mellom kombinasjons p-piller eller et kombinasjons p-plaster og vektendringer. De fleste sammenligninger med ulike kombinasjons p-piller viste ingen vesentlige endringer i vekt. Dessuten, stans i bruken av kombinasjons p-piller på grunn av vektendring var ikke forskjellig mellom gruppene der slike sammenligninger var gjort.

Konklusjon

Tilgjengelige studier var utilstrekkelige til å fastslå effekten av kombinasjons p-piller på vekt, men det var åpenbart ingen store effekter. Studier for å vurdere sammenhengen mellom kombinasjons p-piller og vektendring krever en placebo eller ikke-hormonell gruppe for å kunne kontrollere for andre faktorer, inkludert vektendringer over tid.

Kilder

Referanser

  1. Gallo MF, Lopez LM, Grimes DA, et al. Combination contraceptives: effects on weight. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jan 29;1:CD003987. Cochrane (DOI)